ספר מצוות השם, ויקרא כג

מצווה רצח
מצוות עשה: לשבות ביום ראשון של פסח
מצוות עשה: לשבות ממלאכה ביום א' של פסח.
שנאמר: "ביום הראשון מקרא קדש יהיה לכם וגו'" ויקרא כג, ז.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קנ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ג;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ד.


מצווה רצט
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה ביום א' של פסח.
שנאמר: "כל מלאכת עבודה לא תעשו" ויקרא כג, ז.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה: שכ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע';
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ד.


מצווה ש
מצוות עשה: להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הפסח
מצוות עשה: להקריב קרבן מוסף כל שבעת ימי הפסח.
שנאמר: "והקרבתם אשה לה' שבעת ימים וגו' (ויקרא כג, ח.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות תמידין פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: מ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ח.


מצווה שא
מצוות עשה: לשבות ביום השביעי של פסח
מצוות עשה: לשבות ממלאכה בשביעי של פסח.
שנאמר: "ביום השביעי מקרא קדש" ויקרא כג, ח.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ק"ס;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.


מצווה שב
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה בשביעי של פסח
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה בשביעי של פסח.
שנאמר: "כל מלאכת עבודה לא תעשו" ויקרא כג, ח.].

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שכ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"א;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.


מצווה שג
מצוות עשה: להקריב מנחת עומר בט"ז בניסן
מצוות עשה: להקריב מנחת עומר בט"ז בניסן.
שנאמר: "והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן וגו'ויקרא כג, י.

מראי מקומות:
מסכת מנחות פרק ו';
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז' הלכות ג'-כא';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: מ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ט.


מצווה שד
מצוות לא תעשה: שלא לאכול לחם מתבואה חדשה קודם לעומר
מצוות לא תעשה: שלא לאכול לחם מתבואה חדשה קודם לעומר.
שנאמר: "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה וגו'" ויקרא כג, יד.

מראי מקומות:
סוף מסכת ערלה; קדושין דף ל"ט; מנחות דף ע';
הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ב, קמ"ג, קמ"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תפ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ז; ואין זה לאו שבכללות עיין כריתות דף ה' ובספר המצוות שורש ט'; רמב"ן משיג ומנה כל אלה לאוין ללאו א' ועיין כלל ח'.


מצווה שה
מצוות לא תעשה: שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם לעומר
מצוות לא תעשה: שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם לעומר.
שנאמר: "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה וגו'" ויקרא כג, יד.

מראי מקומות:
סוף מסכת ערלה; קדושין דף ל"ט; מנחות דף ע';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"צ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ב, קמ"ג, קמ"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תפ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ז; ואין זה לאו שבכללות עיין כריתות דף ה' וב
רמב"ם, ספר המצוות שורש ט'; רמב"ן משיג ומנה כל אלה לאוין ללאו א' ועיין כלל ח'.


מצווה שו
מצוות לא תעשה: שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה קודם לעומר
מצוות לא תעשה: שלא לאכול כרמל חדשה קודם לעומר.
שנאמר: "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה וגו'" ויקרא כג, יד.

מראי מקומות:
סוף מסכת ערלה; קדושין דף ל"ט; מנחות דף ע';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ב, קמ"ג, קמ"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תפ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ז; ואין זה לאו שבכללות עיין כריתות דף ה' וב
רמב"ם, ספר המצוות שורש ט'; רמב"ן משיג ומנה כל אלה לאוין ללאו א' ועיין כלל ח'.


מצווה שז
מצוות עשה: לספור ספירת העומר ז' שבועות
מצוות עשה: לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר.
שנאמר: "וספרתם לכם ממחרת השבת וגו' שבע שבתות תמימות תהיינה" ויקרא כג, טו.

מראי מקומות:
מנחות דף ס"ו;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז' הלכות כב'-כה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קס"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר';
שו"ע אורח חיים סימן תפ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קמ"ה.


מצווה שח
מצוות עשה: להביא שתי הלחם בעצרת
מצוות עשה: להביא שתי הלחם בעצרת.
שנאמר: "והקרבתם מנחה חדשה לה' ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפינה בכורים לה'" ויקרא כג, טז-יז.

מראי מקומות:
מנחות דף ס"ח;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: מ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ב.


מצווה שט
מצוות עשה: לשבות ממלאכה בעצרת
מצוות עשה: לשבות ממלאכה בחג השבועות.
שנאמר: "וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש" ויקרא כג, כא.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קס"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ה;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.


מצווה שי
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה בעצרת
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה בחג השבועות.
שנאמר: "כל מלאכת עבודה לא תעשו" ויקרא כג, כא.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה: שכ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ב;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.


מצווה שיא
מצוות עשה: לשבות ממלאכה בראש השנה
מצוות עשה: לשבות ממלאכה יום ראשון בתשרי.
שנאמר: "בחודש השביעי באחד לחדש מקרא קודש" ויקרא כג, כד.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קס"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ו;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.


מצווה שיב
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה בראש השנה
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה בראש השנה.
שנאמר: "כל מלאכת עבודה לא תעשו" ויקרא כג, כה.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה: שכ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ג;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.


מצווה שיג
מצוות עשה: להקריב קורבן מוסף בראש השנה
מצוות עשה: הקריב קרבן מוסף בראש השנה.
שנאמר: "והקרבתם אשה לה'" ויקרא כג, כה.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ט'הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: מ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ג.


מצווה שיד
מצוות עשה: להתענות ביום הכיפורים
מצוות עשה: להתענות בעשירי בתשרי.
שנאמר: "אך בעשור לחודש השביעי הזה יוה"כ ועיניתם את נפשותיכם" ויקרא כג, כז.

מראי מקומות:
יומא דף פ"ח; ראש השנה דף ט';
רמב"ם הלכות שביתת עשור פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קס"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ב;
שו"ע אורח חיים סימן תרי"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"א.


מצווה שטו
מצוות לא תעשה: שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים
מצוות לא תעשה: שלא לאכול ולשתות ביום כפור.
שנאמר: "כי כל הנפש אשר תענוה וגו' ונכרתה" ויקרא כג, כט.

מראי מקומות:
יומא דף פ"ח; ראש השנה דף ט';
רמב"ם הלכות שביתת עשור פרק א' ופרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"ט;
שו"ע אורח חיים סימן תרי"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"א.


מצווה שטז
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה ביום הכיפורים
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה ביום כפור.
שנאמר: "כל מלאכה לא תעשו" ויקרא כג, לא.

מראי מקומות:
מסכת יומא פרק ח'; שבת דף קי"ד; מגילה דף ז'; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות שביתת עשור פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שכ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"ח;
שו"ע אורח חיים סימן תרי"א.


מצווה שיז
מצוות עשה: לשבות ממלאכה ביום הכיפורים
מצוות עשה: לשבות ממלאכה ביום כפור.
שנאמר: "שבת שבתון הוא לכם" ויקרא כג, לב.

מראי מקומות:
מסכת יומא פרק ח'; שבת דף קי"ד; מגילה דף ז'; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות שביתת עשור פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קס"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"א;
שו"ע אורח חיים סימן תרי"א.


מצווה שיח
מצוות עשה: להקריב קורבן מוסף ביום כפור
(קכב) מצוות עשה: להקריב קרבן מוסף ביום כפור.
שנאמר: "והקרבתם אשה לה'" ויקרא כג, כז.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: מ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ד.


מצווה שיט
מצוות עשה: לשבות ממלאכה ביום ראשון של סוכות
(קכג) מצוות עשה: לשבות ממלאכה ביום א' של סוכות.
שנאמר: "ביום הראשון מקרא קודש" ויקרא כג, לה.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קס"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ז;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.


מצווה שכ
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של סוכות
[קצז] מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה ביום א' של סוכות.
שנאמר: "כל מלאכת עבודה לא תעשו" ויקרא כג, לה.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה: שכ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ד.


מצווה שכא
מצוות עשה: להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הסוכות
(קכד) מצוות עשה: להקריב קרבן מוסף בשבעת ימי חג הסוכות.
שנאמר: "שבעת ימים תקריבו אשה לה'" ויקרא כג, לו.

מראי מקומות:
סוכה דף נ"ה;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק י' הלכות ג'-ד;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: נ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ה.


מצווה שכב
מצוות עשה: לשבות ממלאכה בשמיני עצרת
(קכה) מצוות עשה: לשבות ממלאכה בשמיני עצרת.
שנאמר: "ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם" ויקרא כג, לו.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קס"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ח;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.


מצווה שכג
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה בשמיני עצרת
[קצח] מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה בשמיני עצרת.
שנאמר: "וכל מלאכת עודה לא תעשו" ויקרא כג, לו.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה: שכ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ה;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ד.


מצווה שכד
מצוות עשה: להקריב קורבן מוסף בשמיני עצרת
(קכו) מצוות עשה: להקריב קרבן מוסף בשמיני עצרת.
שנאמר: "והקרבתם אשה לה'" ויקרא כג, לו.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: נ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ו.


מצווה שכה
מצוות עשה: ליטול ארבע מינים בסוכות
(קכז) מצוות עשה: ליטול בחג הסוכות ארבע מינים שבלולב.
שנאמר: "ולקחתם לכם ביום הראשון פני עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל" ויקרא כג, מ.

מראי מקומות:
מסכת סוכה פרק ג', פרק ד';
רמב"ם הלכות לולב פרקים ז'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קס"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תרנ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ג.


מצווה שכו
מצוות עשה: לישב בסוכות בשבעת ימי הסוכות
(קכח) מצוות עשה: לישב בסוכה בשבעת ימי החג.
שנאמר: "בסוכות תשבו שבעת ימים" ויקרא כג, מב.

מראי מקומות:
מסכת סוכה פרק ב';
רמב"ם הלכות סוכה פרקים ד'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קס"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"ג;
שו"ע אורח חיים סימנים תרל"ג, תרל"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן צ"ג.