ספר מצוות השם, ויקרא כו

מצווה שנ
מצוות לא תעשה: שלא להשתחות על אבן משכית
[רטו] מצוות לא תעשה: שלא לעשות אבן משכית להשתחות עליה אפילו להשם יתברך.
שנאמר: "ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה" ויקרא כו, א.

מראי מקומות:
מגילה דף פ"ב;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ו' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ג;
שו"ע אורח חיים סימן קל"א בהג"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"פ;