ספר מצוות השם, ויקרא כז

מצווה שנא
מצוות עשה: לדון דין ערכי אדם
(קלו) מצוות עשה: לדון דין ערכי אדם.
שנאמר: "איש כי יפליא נדר בערכך נפשות לה'" ויקרא כז, ב.

מראי מקומות:
מסכת ערכין פרק א', פרק ה';
רמב"ם הלכות ערכין פרקים א'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קי"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ח.


מצווה שנב
מצוות לא תעשה: שלא להמיר בהמת קודשים
[רטז] מצוות לא תעשה: שלא להמיר בהמה בבהמת קדשי מזבח.
שנאמר: "לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב" ויקרא כז, י.

מראי מקומות:
מסכת תמורה פרק א';
רמב"ם הלכות תמורה;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ה.


מצווה שנג
מצוות עשה: להיות התמורה קודש
(קלז) מצוות עשה: אם המר ימיר והיה הוא ותמורתו יהיה קודש" ויקרא כז, י.

מראי מקומות:
מסכת תמורה פרק א';
רמב"ם הלכות תמורה;
רמב"ם, ספר המצוות עשה: פ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ב.


מצווה שנד
מצוות עשה: לדון דין ערכי בהמה
(קלח) מצוות עשה: לדון דין ערכי בהמה.
שנאמר: "והעמיד את הבהמה וגו' והעריך" ויקרא כז, יא-יב.

מראי מקומות:
בכורות דף י"ד; תמורה דף ל"ב;
רמב"ם הלכות ערכין פרק ה' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קט"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ט.


מצווה שנה
מצוות עשה: לדון ערכי בתים
(קלט) מצוות עשה: לדון דין ערכי בתים.
שנאמר: "ואיש כי יקדיש את ביתו וגו'" ויקרא כז, יד.

מראי מקומות:
ערכין דף פ"ט;
רמב"ם הלכות ערכין פרק ה' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קט"ז; סמג עשין ק"ל.


מצווה שנו
מצוות עשה: לדון דין ערכי שדות
(קמ) מצוות עשה: לדון דין ערכי שדות.
שנאמר: "ואם משדה אחוזתו יקדיש איש וגו' זרע חומר שעורים בחמשמים שקל כסף" ויקרא כז, טז.

מראי מקומות:
מסכת ערכין פרק ו', ז', ח';
רמב"ם הלכות ערכין פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קי"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"א.


מצווה שנז
מצוות לא תעשה: שלא לשנות מקורבן לקורבן
[ריז] מצוות לא תעשה: שלא לשנות קדשים מקדושה לקדושה.
שנאמר: "אך בכור אשר יבוכר לה' בבהמה לא יקדיש איש אותו" ויקרא כז, כו.

מראי מקומות:
ערכין דף כ"ט; תמורה דף ל"ב;
רמב"ם הלכות תמורה פרק ד' הלכה יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ו;
וקדשים שנוהגין בזמן הזה או מעות צדקה אם משנין אותו עיין ברמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ח' ; ובשו"ע אורח חיים סימן קנ"ג; וב
שו"ע יורה דעה סימן רנ"א, רנ"ב, רנ"ט.


מצווה שנח
מצוות עשה: לדון דין מחרים נכסיו
(קמא) מצוות עשה: לדון דין חרמים.
שנאמר: "אך כל חרם וגו'" ויקרא כז, כח.

מראי מקומות:
ערכין דף כ"ח;
רמב"ם הלכות ערכין פרק ו' ופרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קמ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ב.


מצווה שנט
מצוות לא תעשה: שלא ימכור שדה החרם
[ריח] מצוות לא תעשה: שלא למכור חרמי כהנים.
שנאמר: "לא ימכר" ויקרא כז, כח.

מראי מקומות:
ערכין דף כ"ח; תמורה דף ה';
רמב"ם הלכות ערכין פרק ו' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"י;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"א.


מצווה שס
מצוות לא תעשה: שלא יגאל שדה החרם
[קיט] מצוות לא תעשה: שלא יגאלו הבעלים שנאמר ולא יגאל" ויקרא כז, כח.

מראי מקומות:
ערכין דף כ"ח; תמורה דף ה';
רמב"ם הלכות ערכין פרק ו' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קי"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ב.


מצווה שסא
מצוות עשה: להפריש מעשר בהמה
(קמב) מצוות עשה: להפריש מעשר מבהמות טהורות שיולדו בכל שנה.
שנאמר: "כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה'" ויקרא כז, לב.

מראי מקומות:
מסכת בכורות פרק ט'; ראש השנה דף ב';
רמב"ם הלכות בכורות פרקים ו'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ע"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רי"ב.


מצווה שסב
מצוות לא תעשה: שלא ימכר מעשר בהמה
[רכ] מצוות לא תעשה: שלא ימכר ולא יגאל מעשר בהמה כשהוא תמים.
שנאמר: "ויקרא כז, לג.

מראי מקומות:
מעשר שני פרק א';
רמב"ם הלכות בכורות פרק ו' הלכות ה'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ד.