ספר מצוות השם, במדבר יט

מצווה שצח
מצוות עשה: לעשות מעשה פרה אדומה
(קס) מצוות עשה: לעשות מעשה פרה אדומה.
שנאמר: "ויקחו אליך פרה אדומה תמימה" במדבר יט, ב.

מראי מקומות:
מסכת פרה;
רמב"ם הלכות פרה אדומה פרקים א'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קי"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ב.
מצווה שצט' - מצוות עשה: טומאה של מת
(קסא) מצוות עשה: שיהא המת טמא ומטמא.
שנאמר: "אדם כי ימות באהל וגו'" במדבר יט, יד.

מראי מקומות:
מסכת אהלות;
רמב"ם הלכות טומאת מת;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ק"ז;
רמב"ן משיג במצוות עשה: צ"ו מטעם שבסימן ק"ס;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"א;
שו"ע יורה דעה סימנים שס"ט, שע"ד.


מצווה ת
מצוות עשה: שיהא מ' חטאת טמאים ומטמאים
(קסב) מצוות עשה: שיהיו מים של אפר פרה מטמאין את הטהור ומטהרין לטמא מת.
שנאמר: "והזה הטהור על הטמא וגו' ומזה מי הנדה יכבס בגדיו והנוגע במי הנדה יטמא עד הערב" במדבר יט, יט-כ.

מראי מקומות:
מסכת פרה פרק י"א; מסכת כלים פרק א, פרק ד';
רמב"ם הלכות פרה אדומה פרקים ו'-טו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ק"ח;
רמב"ן משיג במצוות עשה: צ"ו מטעם שבסימן ק"ס;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ג;