ספר מצוות השם, במדבר כז

מצווה תא
מצוות עשה: לדון דין סדר נחלאות
(קסג) מצוות עשה: לדון דין נחלות.
שנאמר: "איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבנו וגו'" במדבר כז, ח.

מראי מקומות:
מסכת בבא בתרא פרק ה', פרק ט';
רמב"ם הלכות נחלות;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רמ"ח;
רמב"ן חשב ירושת פי שנים לבכור למצווה בפני עצמה, ושלא להעביר חלק בכורה מבכור לא תעשה בפ"ע;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"ו;
שו"ע חושן משפט סימן רע"ו-רפ"ט.