ספר מצוות השם, במדבר כט

מצווה תו
מצוות עשה: לשמוע קול שופר בראש השנה
(קסח) מצוות עשה: לשמוע קול שופר באחד בתשרי.
שנאמר: "יום תרועה יהיה לכם" במדבר כט, א.

מראי מקומות:
מסכת ראש השנה פרק ג, פרק ד';
רמב"ם הלכות שופר פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ק"ע;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"ב;
שו"ע אורח חיים סימן תקפ"ה- תק"צ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן צ"ב.