ספר מצוות השם, דברים א

מצווה תטו
מצוות לא תעשה: שלא למנות דיין שאינו הגון
[רמד] מצוות לא תעשה: שלא למנות דיין שאינו הגון.
שנאמר: "לא תכירו פנים במשפט" דברים א, יז.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף נ"ב; סנהדרין דף ז';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ג' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ד;
שו"ע חושן משפט סימן ח'.


מצווה תטז
מצוות לא תעשה: שלא יירא הדיין מבעל דין
[רמה] מצוות לא תעשה: שלא ירא הדיין מהבעל דין.
שנאמר: "לא תגורו מפני איש" דברים א, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ו';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ב הלכות א'-ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ז;
שו"ע חושן משפט סימן י"ב.