ספר מצוות השם, דברים יב

מצווה תלז
מצוות עשה: לאבד ע"ז ומשמשיה
(קפו) מצוות עשה: לאבד עבודה זרה ומשמשיה.
שנאמר: "אבד תאבדון את כל המקומות וגו'." דברים יב, ב. כי אם כה תעשו להם מזבחותם תתצו וגו'" דברים ז, ה.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף מ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ז' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קפ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י"ד;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ל"ז-מ"ג, מנה ז' מצוות עשה: באיבוד עבודה זרה מפסוקי ם אלו.


מצווה תלח
מצוות לא תעשה: שלא לאבד דבר שנקרא שם יתברך עליו
[רנב] מצוות לא תעשה: שלא לאבד שום דבר קדוש ולא למחוק שום שם משמות הקדושים.
שנאמר: "לא תעשון כן לה' אלהיכם" דברים יב, ד.

מראי מקומות:
שבת דף קט"ז; מכות דף כ"ב; שבועות דף ל"ה; מנחות דף ל';
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ג';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ס.


מצווה תלט
מצוות עשה: להביא כל הקורבנות ברגל ראשון לבית המקדש
(קפז) מצוות עשה: להביא כל קרבנות חובה ונדבה לבית המקדש ברגל ראשון שפגע בו.
שנאמר: "ובאת שמה, והבאתם שמה עולותיכם וגו' ונדריכם ונדבותיכם וגו'"
דברים יב, ה-ו.

מראי מקומות:
ראש השנה דף ו';
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ד;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: פ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ז.


מצווה תמ
מצוות לא תעשה: שלא להעלות שוב קורבן חוץ לעזרה
[רנג] מצוות לא תעשה: שלא להעלות דבר מקרבנות חוץ לעזרה.
שנאמר: "רק השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה" דברים יב, יג.

מראי מקומות:
זבחים פרק י"ג, ודפים י"ב, י"ט; ריש מסכת כריתות;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ח;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ב.


מצווה תמא
מצוות עשה: להקריב כל הקורבנות בבית המקדש
(קפה) ומצוות עשה: להקריב כל הקרבנות בבית המקדש.
שנאמר: "במקום אשר יבחר ה' שם תעלה עולותיך" דברים יב, יד.

מראי מקומות:
זבחים פרק י"ג, ודפים י"ב, י"ט; ריש כריתות;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ח;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: פ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ח.


מצווה תמב
מצוות עשה: לפדות קודשים שנפל בהם מום
(קפט) מצוות עשה: לפדות קדשים שנפל בהם מום.
שנאמר: "רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר וגו'דברים יב, טו.

מראי מקומות:
בכורות דפים ט"ז, ל"ז; תמורה דף ל"ב;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: פ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"ז.


מצווה תמג
מצוות לא תעשה: שלא לאכול דגן מעשר שני חוץ לירושלים
[רנד] מצוות לא תעשה: שלא לאכול מעשר שני תבואה בלא פדיון חוץ לירושלים.
שנאמר: "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהריך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני; מכות דפים י"ג, י"ז, י"ח; כריתות דפים ד'-ה';
רמב"ם הלכות מעשר שני פרק ב' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ט;
רמב"ן בשורש ט' חשב כל אלו ג' לאוין ללאו אחד ועיין כלל ח'.


מצווה תמד
מצוות לא תעשה: שלא לשתות תירוש מעשר שני חוץ לירושלים
[רנה] מצוות לא תעשה: שלא לשתות יין של מעשר שני בלא פדיון חוץ לירושלים.
שנאמר: "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהריך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני; מכות דפים י"ג, י"ז, י"ח; כריתות דפים ד'-ה';
רמב"ם הלכות מעשר שני פרק ב' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ס;
רמב"ן בשורש ט' חשב כל אלו ג' לאוין ללאו אחד ועיין כלל ח'.


מצווה תמה
מצוות לא תעשה: שלא לאכול יצהר מעשר שני חוץ לירושלים
[רנו] מצוות לא תעשה: שלא לאכול מעשר שמן של מעשר שני בלא פדיון חוץ לירושלים.
שנאמר: "לא תוכל לאכול בשעריך בעשר דגנך תירושך ויצהריך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני; מכות דפים י"ג, י"ז, י"ח; כריתות דפים ד'-ה';
רמב"ם הלכות מעשר שני פרק ב' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רס"א;
רמב"ן בשורש ט' חשב כל אלו ג' לאוין ללאו אחד ועיין כלל ח'.


מצווה תמו
מצוות לא תעשה: שלא לאכול בכור תם חוץ לירושלים
[רנז] מצוות לא תעשה: שלא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים.
שנאמר: "לא תוכל לאכול בשעריך וגו' ובכורות וגו'" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מכות דף ט';
רמב"ם הלכות בכורות פרק א' הלכה טז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ב.


מצווה תמז
מצוות לא תעשה: שלא לאכול ק"ק חוץ לירושלים
[רנח] מצוות לא תעשה: שלא לאכול בשר חטאת ואשם חוץ לעזרה.
שנאמר: "לא תוכל לאכול וגו' בקרך וצאנך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מכות דף י"ז;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"א הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ה.


מצווה תמח
מצוות לא תעשה: שלא לאכול בשר עולה
[רנט] מצוות לא תעשה: שלא לאכול בשר עולה.
שנאמר: "לא תוכל לאכול וגו' וכל נדריך אשר תדור" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מכות דף י"ז;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"א הלכה א' והלכות מעילה פרק א' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"א.


מצווה תמט
מצוות לא תעשה: שלא לאכול בשר קודשים קודם זריקת דמים
[רס] מצוות לא תעשה: שלא לאכול בשר כל הקדשים קודם זריקת דמם.
שנאמר: "לא תוכל לאכול וגו' ונדבותיך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מכות דף י"ז;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"א הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ד.


מצווה תנ
מצוות לא תעשה: שלא לאכול ביכורים חוץ לירושלים
[רסא] מצוות לא תעשה: שלא יאכלו הכהנים ביכורים חוץ לירושלים.
שנאמר: "לא תוכל לאכול בשעריך וגו' ותרומת ידיך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מכות דף י"ז;
רמב"ם הלכות בכורים פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רס"ה.


מצווה תנא
מצוות לא תעשה: שלא לעזוב הלוים
[רסב] מצוות לא תעשה: שלא לעזוב הלוים.
שנאמר: "השמר לך פן תעזור את הלוי" דברים יב, יט.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות חגיגה פרק ב' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רכ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שס"א.


מצווה תנב
מצוות עשה: מצוות שחיטה
(קצ) מצוות עשה: לשחוט בהמה חיה ועוף אם ירצה לאכול מבשרם.
שנאמר: "וזבחת מבקרך ומצאנך וגו' כאשר צויתיך וגו'דברים יב, כא.

מראי מקומות:
חולין פרקים א'-ב';
רמב"ם הלכות שחיטה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קמ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ג;
שו"ע יורה דעה סימן א'-כח';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ו.


מצווה תנג
מצוות לא תעשה: שלא לאכול אבר מן החי
[רסג] מצוות לא תעשה: שלא לאכול אבר מן החי.
שנאמר: "לא תאכל הנפש עם הבשר" דברים יב, כג.

מראי מקומות:
חולין דף ק"ב; הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"ו;
שו"ע יורה דעה סימן ס"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר'.


מצווה תנד
מצוות עשה: להטפל להביא קורבנות חוץ לארץ למקדש
(קצא) מצוות עשה: להטפל בהבאת קרבנות בהמה גם מחוץ לארץ לבית המקדש.
שנאמר: "רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת" דברים יב, כו.

מראי מקומות:
תמורה דף י"ז;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ח;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: פ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ט.