ספר מצוות השם, דברים יח

מצווה תקד
מצוות לא תעשה: שלא יטול שבט לוי חלק בביזה
[רצח] מצוות לא תעשה: שלא יטול כל שבט לוי חלק בביזה.
שנאמר: "לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל" דברים יח, א.

מראי מקומות:
ספרי; בבא בתרא דף קכ"ב;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י"ג הלכות י'-יב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ע;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רע"ז.


מצווה תקה
מצוות לא תעשה: שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל
[רצט] מצוות לא תעשה: שלא יטול כל שבט לוי נחלה בנחלת ארץ ישראל.
שנאמר: "ונחלה לא יהיה לו וגו'" דברים יח, ב.

מראי מקומות:
ספרי; בבא בתרא דף קכ"ב;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י"ג הלכות י'-יב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רע"ו.


מצווה תקו
מצוות עשה: לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה
(רז) מצוות עשה: שכל זובח בהמה טהורה יתן לכהן זרוע ולחיים וקיבה.
שנאמר: "ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקבה" דברים יח, ג.

מראי מקומות:
חולין דף ק"ל;
רמב"ם הלכות בכורים פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קמ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן ס"א.


מצווה תקז
מצוות עשה: להפריש תרומה גדולה וליתנה לכהן
(רח) מצוות עשה: להפריש תרומה גדולה וליתנה לכהן.
שנאמר: "ראשית דגנך תירושך ויצהרך תתן לו" דברים יח, ד.

מראי מקומות:
מסכת תרומות;
רמב"ם הלכות תרומות;
רמב"ם, ספר המצוות סימן קכ"ו;
רמב"ן בשורש ו' מנה ההפרשה והנתינה לשתי מצוות עשה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ג;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.


מצווה תקח
מצוות עשה: לתת לכהן ראשית הגז
(רט) מצוות עשה: ליתן לכהן ראשית הגז.
שנאמר: "וראשית גז צאנך תתן לו" דברים יח, ד.

מראי מקומות:
חולין קל"ה;
רמב"ם הלכות בכורים פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קמ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן של"ג.


מצווה תקט
מצוות עשה: שיהיו כל המשמרות שוות ברגלים במקדש
(רי) מצוות עשה: שיהיו כל המשמורות שוות ברגלים במקדש.
שנאמר: "וכי יבא הלוי מאחד שעריך" דברים יח, ו.

מראי מקומות:
סוכה דף נ';
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ל"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"ב.


מצווה תקי
מצוות לא תעשה: שלא לקסום
[ש] מצוות לא תעשה: שלא לקסום.
שנאמר: "לא ימצא בך וגו' קוסם קסמים" דברים יח, י.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכות ו'-ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קל"ח.


מצווה תקיא
מצוות לא תעשה: שלא לכשף
[שא] מצוות לא תעשה: שלא לכשף.
שנאמר: "לא ימצא בך וגו' ומכשף" דברים יח, י.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ז;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן מ"א.


מצווה תקיב
מצוות לא תעשה: שלא לחבור חבר
[שב] מצוות לא תעשה: שלא יהיה חובר חבר.
שנאמר: "לא ימצא בך וגו' וחובר חבר" דברים יח, י-יא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכות י'-יב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ד;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קמ"א.


מצווה תקיג
מצוות לא תעשה: שלא לשאול באוב
[שג] מצוות לא תעשה: שלא לשאול באוב.
שנאמר: "לא ימצא בך וגו' ושואל אוב וידעוני" דברים יח, י-יא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכה יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ו;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט.


מצווה תקיד
מצוות לא תעשה: שלא לשאול בידעוני
[שד] מצוות לא תעשה: שלא לשאול בידעוני.
שנאמר: "לא ימצא בך וגו' ושואל אוב וידעוני" דברים יח, י-יא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכה יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ז;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט.


מצווה תקטו
מצוות לא תעשה: שלא לדרוש אל המתים
[שה] מצוות לא תעשה: שלא לדרוש אל המתים.
שנאמר: "לא ימצא בך וגו' ודורש אל המתים" דברים יח, י-יא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכה יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ';
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קמ"ב.


מצווה תקטז
מצוות עשה: להשמיע לנביא אמת
(ריא) מצוות עשה: לשמוע לנביא אמת כל מה שיצוה.
שנאמר: "נביא מקרבך וגו' אליך תשמיעון" דברים יח, טו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ק"ט;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרקים ז'-י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קע"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ו';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן כ"ה.


מצווה תקיז
מצוות לא תעשה: שלא להתנבא שקר בשם ה'
[שו] מצוות לא תעשה: שלא להתנבאות שקר בשם ה'.
שנאמר: "אך הנביא אשר יזיד לדבר בשמי אשר לא צויתיו לדבר וגו'" דברים יח, כ.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ט;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכות ז'-ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קט"ו.


מצווה תקיח
מצוות לא תעשה: שלא להתנבא בשם ע"ז
[שז] מצוות לא תעשה: שלא להתנבאות בשם עבודה זרה.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ח;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכות ו'-ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ד.


מצווה תקיט
מצוות לא תעשה: שלא לירא מהרוג נביא שקר
[שח] מצוות לא תעשה: שלא לירא ולפחד מלהרוג נביא שקר.
שנאמר: "בזדון דברו הנביא לא תגורו ממנו" דברים יח, כב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ט"ז;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן י"ג.