ספר מצוות השם, דברים יט

מצווה תקכ
מצוות עשה: להפריש ערי מקלט
(ריב) מצוות עשה: להכין ולהבדיל ערי מקלט בארץ ישראל.
שנאמר: "שלש ערים תבדיל לך וגו'" דברים יט, ב.

מראי מקומות:
מכות דף ט';
רמב"ם הלכות רוצח פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קפ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ו.


מצווה תקכא
מצוות לא תעשה: שלא לחוס על רוצח
[שט] מצוות לא תעשה: שלא לחוס ולרחם על רוצח או מחסר אבר מחברו.
שנאמר: "לא תחוס עינך ובערת דם הנקי" דברים יט, יג. ולא תחוס עינך נפש בנפש" דברים יט, כא.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רל"ז.


מצווה תקכב
מצוות לא תעשה: שלא להשיג גבול
[שי] מצוות לא תעשה: שלא להשיג גבול רעהו.
שנאמר: "לא תשיג גבול רעך וגו'דברים יט, יד.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות גניבה פרק ז' הלכה יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ג;
שו"ע חושן משפט סימן שע"ו.


מצווה תקכג
מצוות לא תעשה: שלא יקום דבר על פי עד אחד
[שיא] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא להקים דבר על פי עד אחד.
שנאמר: "לא יקום עם אחד באיש לכל עון ולכל חטאת" דברים יט, טו.

מראי מקומות:
שבועות דף מ'; סוטה דפים ב', ל"א, מ"ו;
רמב"ם הלכות עדות פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רי"ג סובר הלאו הוא על העד;
שו"ע חושן משפט סימן כ"ח.


מצווה תקכד
מצוות עשה: לעשות לעדים הזוממים כאשר זממו
(ריג) מצוות עשה: לעשות לעדים זוממין כאשר זמם לעשות לאחיו.
שנאמר: "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" דברים יט, יט.

מראי מקומות:
בבא קמא דף ע"ב; מכות דף ה';
רמב"ם הלכות עדות פרקים יח'-כב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ק"פ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"י;
שו"ע חושן משפט ל"ח.