ספר מצוות השם, דברים כ

מצווה תקכה
מצוות לא תעשה: שלא לירא מפני עכו"ם במלחמה
[שיב] מצוות לא תעשה: שלא לירא מהגוים במלחמה ולא לברוח.
שנאמר: "ואל תערצו מפניהם" דברים כ, ג.

מראי מקומות:
מסכת סוטה פרק ח';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ז' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ח; וה
רמב"ם משיג שסובר שהוא הבטחה ולא אזהרה ע"ש;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"א.


מצווה תקכו
מצוות עשה: למשוח כהן למלחמה
(ריד) מצוות עשה: למנות כהן משוח מלחמה שידבר אל העם במלחמה.
שנאמר: "והיה בקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר אל העם וגו'" דברים כ, ב.

מראי מקומות:
מסכת סוטה פרק ח';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קצ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"כ.


מצווה תקכז
מצוות עשה: לקרוא שלום לעיר שנלחמים עליה
(רטו) מצוות עשה: לקרא לשלום כשעושין מלחמה.
שנאמר: "כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה שלום" דברים כ, י.

מראי מקומות:
מסכת סוטה פרק ח';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ק"צ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ח.


מצווה תקכח
מצוות לא תעשה: שלא להחיות נשמה משבע אומות
[שיג] מצוות לא תעשה: שלא לחיות נשמה משבע אומות.
שנאמר: "לא תחיה כל נשמה" דברים כ, טז.

מראי מקומות:
סוטה;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"ט; וע"ש מצוות עשה: קפ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רכ"ה.


מצווה תקכט
מצוות לא תעשה: שלא להשחית אילן מאכל
[שיד] מצוות לא תעשה: שלא להשחית אילן מאכל במצור.
שנאמר: "כי תצור על עיר וגו' לא תשחית את עצה" דברים כ, יט.

מראי מקומות:
בבא קמא דף צ"א; בבא בתרא דפים כ"ה, כ"ו; קדושין דף ל"ב; שבת דף ק"ה, קכ"ט;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רכ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ה.