ספר מצוות השם, דברים כא

מצווה תקל
מצוות עשה: לערוף עגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא נודע מי הכהו
(רטז) מצוות עשה: לערוף עגלה בנחל איתן כשנמצא הרוג ולא נודע מי הכהו.
שנאמר: "כי ימצא חלל באדמה וגו' נופל בשדה לא נודע מי הכהו וגו'" דברים כא, א.

מראי מקומות:
מסכת סוטה פרק ט'; כריתות דף כ"ו;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ט'-י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קפ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ח.


מצווה תקלא
מצוות לא תעשה: שלא לעבוד ולזרוע על נחל שנערפה שם העגלה
[שטו] מצוות לא תעשה: שלא לעבוד ולזרוע על נחל האיתן שנערפה שם העגלה.
שנאמר: "אשר לא יעבד בו ולא יזרע" דברים כא, ד.

מראי מקומות:
סוטה דף מ"ז;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ס.

מצווה תקלב
מצוות עשה: מצוות יפת תואר במלחמה
(ריז) מצוות עשה: לעשות כדין ביפת תואר שבמלחמה.
שנאמר: "כי תצא למלחמה וגו' וראית בשביה אשת יפת תואר וגו'" דברים כא, י-יא.

מראי מקומות:
יבמות דף מ"ז; קדושין דף כ"א;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רכ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ב.


מצווה תקלג
מצוות לא תעשה: שלא למכור יפת תואר
[שטז] מצוות לא תעשה: שלא למכור היפת תואר אם לא חפץ בה.
שנאמר: "לא תמכרנה בכסף" דברים כא, יד.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ח' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ג.


מצווה תקלד
מצוות לא תעשה: שלא לעבוד ביפת תואר אחר שבעלה
[שיז] מצוות לא תעשה: שלא יכבשנה לעבדות אחר שבעלה.
שנאמר: "לא תתעמר בה תחת גאשר עניתה" דברים כא, יד.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ח' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ד.


מצווה תקלה
מצוות עשה: לתלות מגדל ועובד עבודה זרה
(ריח) מצוות עשה: לתלות למגדף ועובד עבודה זרה.
שנאמר: "ותלית אותו על עץ" דברים כא, כב.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים מ"ה, מ"ו;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ו;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ר"ל;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ג.


מצווה תקלו
מצוות לא תעשה: שלא להלין תלוי ושאר מתים
[שיח] מצוות לא תעשה: שלא להלין נבלת התלוי על העץ.
שנאמר: "לא תלין נבלתו על העץ" דברים כא, כג.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים מ"ה, מ"ו;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ו הלכה ח', והלכות אבל פרק י"ד;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ד;
שו"ע יורה דעה סימן שנ"ז.


מצווה תקלז
מצוות עשה: לקבור בו ביום הרוג ביד' ושאר מתים
(ריט) מצוות עשה: לקבור הרוגי בית דין ביום שנהרגו.
שנאמר: "כי קבור תקברנו ביום ההוא" דברים כא, כג.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים מ"ה, מ"ו;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ו הלכה ח', והלכות אבל פרק י"ד;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רל"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ד;
שו"ע .