ספר מצוות השם, דברים כב

מצווה תקלח
מצוות עשה: להשיב אבדה לישראל
(רכ) מצוות עשה: להשיב אבדה לישראל.
שנאמר: "השב תשיבם לאחריך" דברים כב, א.

מראי מקומות:
מסכת בבא מציעא פרק ב'; עבודה זרה דף כ"ו;
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ר"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ד;
שו"ע חושן משפט סימן רנ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רנ"א.


מצווה תקלט
מצוות לא תעשה: שלא להעלים עינו מהאבידה
[שיט] מצוות לא תעשה: שלא להתעלם מאבדת ישראל.
שנאמר: "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת וגו' לא תוכל להתעלם" דברים כב, א-ג.

מראי מקומות:
מסכת בבא מציעא פרק ב'; עבודה זרה דף כ"ו;
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה רס"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ט;
שו"ע חושן משפט סימן רנ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן עו'.


מצווה תקמ
מצוות לא תעשה: שלא להניח בהמת חברו תחת משאה
[שכ] מצוות לא תעשה: שלא להניח בהמת ישראל רובץ תחת משאו וילך לו שלא לעזרו לפרוק מהבהמה.
שנאמר: "לא תראה חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת" דברים כב, ד.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף ל"ב;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"ע;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ט;
שו"ע חושן משפט סימן רע"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ע"ז.


מצווה תקמא
מצוות עשה: לטעון משא על בהמה שנפלה
(רכא) מצוות עשה: לטעון עמו להקים המשא על הבהמה.
שנאמר: "הקם תקים עמו" דברים כב, ד.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף ל"ב;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"ג;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ר"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"א;
שו"ע חושן משפט סימן רע"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן נ"ד.


מצווה תקמב
מצוות לא תעשה: שלא יהיה כלי גבר על אשה
[שכא] מצוות לא תעשה: שלא יהיה כלי גבר על אשה.
שנאמר: "לא יהיה כלי גבר על אשה" דברים כב, ה.

מראי מקומות:
נזיר דף נ"ט; מכות דף כ';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"ב הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה לט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן קפ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ל"ג.


מצווה תקמג
מצוות לא תעשה: שלא ילבש גבר שמלת אשה
[שכב] מצוות לא תעשה: שלא ילבש גבר שמלת אשה.
שנאמר: "ולא ילבש גבר שמלת אשה" דברים כב, ה.

מראי מקומות:
נזיר דף נ"ט; מכות דף כ';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"ב הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס';
שו"ע יורה דעה סימן קפ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ל"ג.


מצווה תקמד
מצוות לא תעשה: שלא ליקח אם על בנים
[שכג] מצוות לא תעשה: שאם יקרא קן צפור לפניך לא יקח האם עם הבנים.
שנאמר: "כי יקרא קן צפור לפניך וגו' והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים לא תקח האם על הבנים" דברים כב, ו.

מראי מקומות:
מסכת חולין פרק י"ב;
רמב"ם הלכות שחיטה פרק י"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"נ;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רע"ד.


מצווה תקמה
מצוות עשה: לשלח האם וליקח הבנים
(רכב) מצוות עשה: שישלח את האם ויקח את הבנים.
שנאמר: "שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך" דברים כב, ז.

מראי מקומות:
מסכת חולין פרק י"ב;
רמב"ם הלכות שחיטה פרק י"ג; מצוות עשה: קמ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ה;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"נ.


מצווה תקמו
מצוות עשה: לעשות מעקה לגגו
(רכג) מצוות עשה: לעשות מעקה לגגו ולהסיר כל מכשול מביתו.
שנאמר: "ועשית מעקה לגגך וגו' כי יפול הנופל ממנו" דברים כב, ח.

מראי מקומות:
חולין דף קל"ו; יומא דף י"א; סוכה דף ג'; בבא קמא דף ט"ו, נ"א;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קפ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ט;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ב.


מצווה תקמז
מצוות לא תעשה: שלא להניח מכשול בביתו
[שכד] מצוות לא תעשה: שלא להניח מכשול בביתו.
שנאמר: "ולא תשים דמים בביתך" דברים כב, ח.

מראי מקומות:
חולין דף קל"ו; יומא דף י"א; סוכה דף ג'; בבא קמא דף ט"ו, נ"א;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ז;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"א.


מצווה תקמח
מצוות לא תעשה: שלא לזרוע כלאים בכרם
[שכה] מצוות לא תעשה: שלא לזרוע תבואה בכרם.
שנאמר: "לא תזרע כרמך כלאים" דברים כב, ט.

מראי מקומות:
מסכת כלאים; פסחים דף כ"ד;
רמב"ם הלכות כלאים פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"פ;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ח.
מצווה תקמט' - מצוות לא תעשה: שלא לאכול ולהנות מכלאי הכרם
[שכו] מצוות לא תעשה: שלא לאכול ולהנות מכלאי הכרם.
שנאמר: "פן תקדש המלאה וגו'" דברים כב, ט.

מראי מקומות:
מסכת כלאים; פסחים דף כ"ד; הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ה;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רט"ז.


מצווה תקנ
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות
[שכז] מצוות לא תעשה: שלא לחרוש בשור וחמור יחדיו.
שנאמר: "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו" דברים כב, י.

מראי מקומות:
מכות דף כ"א; כלאים פרק ח'; בבא מציעא דף צ';
רמב"ם הלכות כלאים פרק ט' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ע.


מצווה תקנא
מצוות לא תעשה: שלא ללבוש שעטנז
[שכח] מצוות לא תעשה: שלא ללבוש בגד מצמר ופשתים.
שנאמר: "לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו" דברים כב, יא.

מראי מקומות:
יבמות דף ד'; מכות דף כ"א; כלאים פרק ט'; נדה דף ס"א;
רמב"ם הלכות כלאים פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ל"ב.


מצווה תקנב
מצוות עשה: לישא אשה בקידושין
(רכד) מצוות עשה: לישא אשה בקדושין.
שנאמר: "כי יקח אשה ובא אליה" דברים כב, יג.

מראי מקומות:
מסכת קדושין פרק א'; וע"ש דף ט';
רמב"ם הלכות אישות פרק א' ופרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רי"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"א;
שו"ע אבן העזר סימן כ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפ"ג.


מצווה תקנג
מצוות עשה: שתשא אשת מוציא שם רע תחתיו
(רכה) מצוות עשה: שהמוציא שם רע על אשתו שלא מצא לה בתולים
והיה שקר שתשב תחתיו כל ימיו.
שנאמר: "ולו תהיה לאשה" דברים כב, יט.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ח'; כתובות דף מ"ד;
רמב"ם הלכות נערה בתולה פרק ג', והלכות אסורי ביאה פרק א'; ופרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רי"ט,;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ה.


מצווה תקנד
מצוות לא תעשה: שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו
[שכט] מצוות לא תעשה: שלא יגרשנה כל ימיו.
שנאמר: "לא יוכל לשלחה כל ימיו" דברים כב, יט.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ח'; כתובות דף מ"ד;
רמב"ם הלכות נערה בתולה פרק ג', והלכות אסורי ביאה פרק א'; ופרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה: שנ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין פ"ו.


מצווה תקנה
מצוות עשה: לשקול המחויב סקילה
(רכו) מצוות עשה: לסקול את המחויב סקילה.
שנאמר: "וסקלתם אותם באבנים" דברים כב, כד.

מראי מקומות:
סנהדרין דף מ"ה;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ו;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רכ"ט; והרמב"ן משיג בשורש י"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ב.


מצווה תקנו
מצוות לא תעשה: שלא לענוש לאנוס
[של] מצוות לא תעשה: שלא לענוש לעושה עבירה באונס.
שנאמר: "ולנערה לא תעשה דבר" דברים כב, כו.

מראי מקומות:
בבא קמא דף מ"ח; עבודה זרה דף נ"ד; יבמות דף נ"ג; כתובות דף נ"א;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ד; רמב"ן משיג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"א.


מצווה תקנז
מצוות עשה: שישא המאנס את אנוסתו
(רכז) מצוות עשה: שישא המאנס את אנוסתו.
שנאמר: "ולו תהיה לאשה" דברים כב, כט.

מראי מקומות:
כתובות דף ל"ט;
רמב"ם הלכות נערה בתולה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רי"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ד;
שו"ע אבן העזר סימן קע"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפ"ב.


מצווה תקנח
מצוות לא תעשה: שלא יגרש האונס את אנוסתו
[שלא] מצוות לא תעשה: שלא יגרש אותה כל ימיו.
שנאמר: "תחת אשר ענה לא יוכל לשלחה כל ימיו" דברים כב, כט.

מראי מקומות:
כתובות דף ל"ט;
רמב"ם הלכות נערה בתולה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שנ"ח,
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין פ"ד;
שו"ע אבן העזר סימן קע"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפ"ז.