ספר מצוות השם, דברים כג

מצווה תקנט
מצוות לא תעשה: שלא ישא פצוע דכא בת ישראל
[שלב] מצוות לא תעשה: שלא ישא פצוע דכא וכרות שפכה בת ישראל.
שנאמר: "לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה'" דברים כג, ב.

מראי מקומות:
יבמות פרק ח', ודף ע"ו;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ט"ז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"ס;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול מנה פצוע דכא וכרות שפכה לשני לאוין קי"ח, קי"ט;
שו"ע אבן העזר סימן ה';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רצ"ז, רצ"ח.


מצווה תקס
מצוות לא תעשה: שלא ישא ממזר בת ישראל
[שלג] מצוות לא תעשה: שלא ישא ממזר בת ישראל.
שנאמר: "לא יבא ממזר בקהל ה'" דברים כג, ג.

מראי מקומות:
יבמות דף מ"ט, ע"ח; קדושין דף ס"ח;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פט"ו;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שנ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קי"ז;
שו"ע אבן העזר סימן ד';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רצ"ה.


מצווה תקסא
מצוות לא תעשה: שלא יביא עמוני ומואבי בקהל ישראל
[שלד] מצוות לא תעשה: שלא ישא גר עמוני ומואבי בת ישראל.
שנאמר: "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' וגו' עד עולם" דברים כג, ד.

מראי מקומות:
יבמות דף ע"ו; קדושין דף ע"ד; ברכות דף כ"ח; ידים פרק ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ג; רמב"ן מנה עמוני ומואבי לשני לאוין;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קי"ג, קי"ד;
שו"ע אבן העזר סימן ד'.


מצווה תקסב
מצוות לא תעשה: שלא לדרוש שלום עמון ומואב
[שלה] מצוות לא תעשה: שלא לדרוש שלום עמון ומואב.
שנאמר: "לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם" דברים כג, ז.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רכ"ח.


מצווה תקסג
מצוות לא תעשה: שלא להרחיק אדומי שלישי
[שלו] מצוות לא תעשה: שלא להרחיק זרע אדום שנתגייר אחר שני דורות להתחתן בם.
שנאמר: "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא" דברים כג, ח.

מראי מקומות:
יבמות דף ע"ו; קדושין דף ע"ה;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קט"ו;
שו"ע אבן העזר סימן ד'.


מצווה תקסד
מצוות לא תעשה: שלא להרחיק מצרי
[שלז] מצוות לא תעשה: שלא לתעב מצרי שנתגייר אחר שני דורות.
שנאמר: "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה'" דברים כג, ח-ט.

מראי מקומות:
יבמות דף ע"ו; קדושין דף ע"ה;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קט"ז;
שו"ע אבן העזר סימן ד'.


מצווה תקסה
מצוות לא תעשה: שלא יכנס טמא להר הבית
[שלח]מצוות לא תעשה: שלא יבא טמא למחנה לויה הוא הר הבית.
שנאמר: "כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה וגו' לא יבא אל תוך המחנה" דברים כג, יא.

מראי מקומות:
פסחים דף ס"ח; כלים פרק א'; מדות פרק ג';
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ג'; והלכות בית הבחירה פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה לאו זה וכלל בלאוין ש"ד.


מצווה תקסו
מצוות עשה: לתקן במלחמה מקום מיוחד לבית הכסא
(רכח) מצוות עשה: לתקן במלחמה מקום מיוחד לבית הכסא מחוץ למחנה.
שנאמר: "ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ" דברים כג, יג.

מראי מקומות:
ספרי,
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קצ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ט.


מצווה תקסז
מצוות עשה: לתקן יד לחפור לכסות צואתו
(רכט) מצוות עשה: לתקן יתד עם הכלי זיין לחפור בה לכסות צואתו.
שנאמר: "ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבת וכסית את צאתך" דברים כג, יד.

מראי מקומות:
ספרי,
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קצ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ט מנה ב' מצוות אלו למצוות עשה: אחת.


מצווה תקסח
מצוות לא תעשה: שלא להסגיר עבד
[שלט] מצוות לא תעשה: שלא להשיב עבד שברח מחוץ לארץ ישראל לאדונו אפילו ישראל.
שנאמר: "לא תסגיר עבד אל אדוניו" דברים כג, טז.

מראי מקומות:
גיטין דף מ"ה;
רמב"ם הלכות עבדים פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רנ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין סימן ק"פ;
שו"ע יורה דעה סימן רס"ז.


מצווה תקסט
מצוות לא תעשה: שלא להונות בדברים עבד
[שמ] מצוות לא תעשה: שלא להונות בדברים העבד הזה שברח.
שנאמר: "עמך ישב וגו' לא תוננו" דברים כג, יז.

מראי מקומות:
גיטין דף מ"ה;
רמב"ם הלכות עבדים פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רנ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין סימן ק"פ;
שו"ע יורה דעה סימן רס"ז.


מצווה תקע
מצוות לא תעשה: שלא לבא על קדשה בלא קידושין
[שמא] מצוות לא תעשה: שלא לבא על קדשה בלא קדושין.
שנאמר: "לא תהיה קדשה מבנות ישראל" דברים כג, יח.

מראי מקומות:
קדושין דף פ'; יבמות דף ל"ז; סנהדרין דף כ"ח, ע"ו;
רמב"ם הלכות אישות פרק א' הלכה ד'; והלכות נערה בתולה פרק ב' הלכה יז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שנ"ה;
רמב"ן שם ובשורש ה' העמיד פסוק לא תהיה קדשה ולא יהיה קדש אזהרה על הבית דין שלא יניחו להיות קדש וקדשה. ואל תחלל את בתך להזנותה שלא יתן את בתו לאיש שאין קדושין תופסין לו בה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול סובר כ
רמב"ם בדין זה דמופקרת בלאוין פ"ה מאל תחלל את בתך ובלאוין פ' סובר ד לא תהיה קדשה שלא תנשא אשה לעבד ולא יהיה קדש שלא ישא ישראל שפחה כתרגום אונקלוס;
שו"ע אבן העזר סימן כו' סעיף א' וסימן קע"ז סעיף ה'.


מצווה תקעא
מצוות לא תעשה: שלא להקריב אתנן זונה
[שמב] מצוות לא תעשה: שלא להקריב אתנן זונה או מחיר כלב.
שנאמר: "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלהיך" דברים כג, יט.

מראי מקומות:
תמורה דפים כ"ט, ל';
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק ג' הלכה ז' ופרק ד' הלכו ח'-יח;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק'; רמב"ן מנה אתנן זונה ומחיר כלב לשני לאוין;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שט"ז, שי"ז; ועיין ב
שו"ע אורח חיים סימ ן קנ"ג בהג"ה.


מצווה תקעב
מצוות לא תעשה: שלא יתן הלווה ריבית לישראל
[שמג] מצוות לא תעשה: שלא ללות בריבית מישראל.
שנאמר: "לא תשיך לאחיך וגו'דברים כג, כ.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף ע"ה;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן ק"ס.


מצווה תקעג
מצוות עשה: ליקח ריבית מעכו"ם
(רל) מצוות עשה: ליקח רבית מעובדי כוכבים ומזלות.
שנאמר: "לנכרי תשיך" דברים כג, כא.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קצ"ח; רמב"ן משיג וסובר שלישראל הוא לאו הבא מכלל עשה כמו בסעיף תע"ח ע"ש, וכן ב
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה מצוות עשה: זו.


מצווה תקעד
מצוות לא תעשה: שלא לאחר נדר אחר ג' רגלים
[שמד] מצוות לא תעשה: שלא לאחר נדרו ונדבתו.
שנאמר: "כי תדור וגו' לא תאחר לשלמו" דברים כג, כב.

מראי מקומות:
ראש השנה דפים ד'- ו';
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ד; והלכות מתנת עניים פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"א;
שו"ע יורה דעה סימן רנ"ז.


מצווה תקעה
מצוות עשה: לקיים מוצא שפתיו בנדר
(רלא) מצוות עשה: לקיים מוצא שפתיו מה שקיבל עליו בנדר או שבועה.
שנאמר: "מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת" דברים כג, כד.

מראי מקומות:
ראש השנה דף ו'; שבועות פרק ג'; נדרים;
רמב"ם הלכות נדרים;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: צ"ד;
רמב"ן חשב שני חלקי הנדרים לשני מצוות עשה: ע"ש;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ד;
שו"ע יור הדעה סימן ר"ד.


מצווה תקעו
מצוות עשה: להניח השכיר לאכול
(רלב) מצוות עשה: שהבעל הבית יניח לפועל לאכול ממה שהוא עושה בדבר שגדולו מן הארץ.
שנאמר: "כי תבא בכרם רעך ואכלת וגו" דברים כג, כה. ונאמר: כי תבא בהקמת רעך וקטפת וגו'" דברים כג, כו.

מראי מקומות:
בבבא מציעא דף פ"ו;
רמב"ם הלכות שכירות פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ר"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"א;
שו"ע חושן משפט סימן של"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רע"ב.


מצווה תקעז
מצוות לא תעשה: שלא אכל הפועל בשעת מלאכה
[שמה] ומצוות לא תעשה על הפועל שלא יאכל בשעת מלאכה אלא בגמר מלאכה.
שנאמר: "וחרמש לא תניף וכו'" דברים כג, כו.

מראי מקומות:
בבבא מציעא דף פ"ו;
רמב"ם הלכות שכירות פרק י"ב הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ג;
שו"ע חושן משפט סימן של"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רע"ג.


מצווה תקעח
מצוות לא תעשה: שלא יקח הפועל יותר מאכילתו
[שמו] מצוות לא תעשה על הפועל שלא יקח בידו ממה שעשה ולא יקח יותר מאכילתו ויתן לאחרים.
שנאמר: "ואל כליך לא תתן" דברים כג, כה.

מראי מקומות:
בבבא מציעא דף פ"ו;
רמב"ם הלכות שכירות פרק י"ב הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ב;
שו"ע חושן משפט סימן של"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רע"ב.