ספר מצוות השם, דברים כה

מצווה תקצד
מצוות עשה: להלקות המחוייב מלקות
(רלח) מצוות עשה: להלקות המחויב מלקות.
שנאמר: "והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר ארבעים" דברים כה, ב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ח; מכות דף כ"ב; כתובות דף ל"ה;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ז;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רכ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ה.


מצווה תקצה
מצוות לא תעשה: שלא להוסיף על ל"ט מלקות
[שנז] מצוות לא תעשה: שלא להוסיף על ל"ט מלקות.
שנאמר: "פן יוסיף" דברים כה, ג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ה; כתובות דף ל"ב, ל"ג;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ז; והלכות חובל ומזיק פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ט;
שו"ע חושן משפט סימן ת"כ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ד.


מצווה תקצו
מצוות לא תעשה: שלא לחסום בהמה בשעת מלאכה
[שנח] מצוות לא תעשה: שלא למנוע בהמה מאכול בעת מלאכתה.
שנאמר: "לא תחסום שור בדישו" דברים כה, ד.

מראי מקומות:
בבא קמא דף נ"ו; בבא מציעא דף פ"ט;
רמב"ם הלכות שכירות פרק י"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ד;
שו"ע חושן משפט סימן של"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן שס"ט.


מצווה תקצז
מצוות לא תעשה: שלא תנשא יבמה לשוק
[שנט] מצוות לא תעשה: שלא תנשא אשת המת בלא בנים לזר.
שנאמר: "לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה" דברים כה, ה.

מראי מקומות:
יבמות דף י"ג, צ"ג;
רמב"ם הלכות יבום וחליצה פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שנ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין פ"ג;
שו"ע אבן העזר סימן קנ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפ"ח.


מצווה תקצח
מצוות עשה: ליבם אשת אח שמת בלא בנים
(רלט) מצוות עשה: לישא אשת אחיו שמת בלא בנים.
שנאמר: "כי ישובו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו וגו' ובמה יבא עליה" דברים כה, ה.

מראי מקומות:
יבמות דף כ"ד ופרק י"ב;
רמב"ם הלכות יבום וחליצה;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"א;
שו"ע אבן העזר קנ"ו, קס"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפ"ו.


מצווה תקצט
מצוות עשה: מצוות חליצה
(רמ) מצוות עשה: שתחלוץ היבמה נעל היבם.
שנאמר: "ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו וגו'
וחלצה נעלו מעל רגלו וגו'" דברים כה, ז-ט.

מראי מקומות:
יבמות דף כ"ד ופרק י"ב;
רמב"ם הלכות יבום וחליצה;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רי"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ב;
שו"ע אבן העזר סימן קס"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפה'.


מצווה תר
מצוות עשה: להציל נרדף אפילו בנפש הרודף
(רמא) מצוות עשה: שהרואה רודף אחר חברו להורגו שיציל הנרדף.
שנאמר: "וקצותה את כפה וגו'דברים כה, יב.

מראי מקומות:
ספרי, סנהדרין דפים ע"ב, פ"ג; אהלות פרק ז';
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רמ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ז;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ה.


מצווה תרא
מצוות לא תעשה: שלא לחוס על הרודף
[שס] מצוות לא תעשה: שלא לחוס על הרודף.
שנאמר: "לא תחוס עינך" דברים כה, יב.

מראי מקומות:
ספרי, סנהדרין דפים ע"ב, פ"ג; אהלות פרק ז';
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ד;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ה.


מצווה תרב
מצוות לא תעשה: שלא להשהות מדה ומשקל חסר
[שסא] מצוות לא תעשה: שלא להשהות ברשותו מדה או משקל חסר.
שנאמר: "לא יהיה בכיסך אבן וגו' איפה ואיפה" דברים כה, יג-יד.

מראי מקומות:
בבא בתרא דף פ"ט;
רמב"ם הלכות גניבה פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ב;
שו"ע חושן משפט סימן רל"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רע"ה.


מצווה תרג
מצוות עשה: לזכור את אשר עשה לך עמלק
(רמב) מצוות עשה: לזכור מעשה שעשה לנו עמלק.
שנאמר: "זכור את אשר עשה לך עמלק וגו'" דברים כה, יז.

מראי מקומות:
מגילה דפים י"ח, כ"ט; סנהדרין דף כ';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ה' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קפ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קט"ו;
שו"ע אורח חיים סימן תרפ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קמ"ז.


מצווה תרד
מצוות עשה: להכרית זרעו של עמלק
(רמג) מצוות עשה: להכרית זרעו של עמלק שנאמר תמחה את זכר עמלק" דברים כה, יט.

מראי מקומות:
מגילה דפים י"ח, כ"ט; סנהדרין דף כ';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ה' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קפ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קט"ו.


מצווה תרה
מצוות לא תעשה: שלא לשכוח מעשה עמלק
[שסב] מצוות לא תעשה: שלא לשכוח מעשה עמלק.
שנאמר: "לא תשכח" דברים כה, יט.

מראי מקומות:
מגילה דפים י"ח, כ"ט; סנהדרין דף כ';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ה' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קט"ז.