רשב"ם לבראשית פרק ב

פסוק ג
[ויברך אלהים את יום השביעי -
כשהגיע עת יום השבת כבר ברא הקב"ה כל צורכי הבריות ומזונותם, ונמצא השבת מבורך מכל טוב].

פסוק כג
[זאת הפעם עצם מעצמי -
דווקא, אבל מכאן ואילך אינו כן, אלא (אדרבה איפכא) האיש יוצא מן האשה.


הפרק הבא