רשב"ם לבראשית פרק ח

פסוק טו
לאמר -
כל לאמר שבתורה כפל לשון של ויצו, או של ויקרא, או של וידבר, או של ויאמר.