רשב"ם לבראשית פרק י

פסוק ט
לפני ה' -
בכל העולם.
וכן: ונינוה היתה עיר גדולה לאלהים, בכל עולמו של הקב"ה לא הייתה עיר גדולה כנינוה.

פסוק טו
וכנען ילד -
ופוט לא כתב כאן.

ואמרו רבותינו:
[היינו] סבורים שנתבלעה משפחתו של פוט, עד שבא יחזקאל ופירש בפרשה, (צור) [כוש] ופוט ולוד.

ושאל הרב ר' יוסף קרא את ר' שמואל:
מאחר שלא נתבלעה משפחתו למה לא כתב [ו]פוט ילד?
אמר) בפרשה זאת כתובים שבעים בנים מבני נח.
מכאן אנו למדים שבעים אומות, שהרי כתוב בפרשה ומאלה נפרדו. ופוט וכל בניו לא היו אלא אומה אחת.

ואילו אמר ופוט ילד פלוני ופלוני, היאך יכול לומר מאלה נפרדו דמשתמע כי הגוים היו נפרדים מבני נח?
[ו]לפיכך פירש כל אחד ואחד, שאם כן, יהיה יותר משבעים לשון, לכך לא כתב ופוט ילד, לידע כי פוט וכל זרעו לא היו אלא לשון אחד.