רשב"ם לבראשית פרק כג

פרשת חיי שרה

פסוק א
ויהיו חיי שרה -
אף על פי שבשאר נשים לא נתפרש ימי חייהן, בשרה הוצרך לפרש בשביל שהוצרך להזכיר מיתתה, בשביל קנין המערה פירש מתי מתה לאחר תשעים של הורתה.

פסוק ב
בקרית ארבע -
שם האיש ארבע כדכתיב ביהושע: קרית ארבע אבי הענק כמו קרית סיחון.

ויבא אברהם -
אפילו לא בא ממקום אחר, אעפ"כ ראוי לומר כי בא לסופדה.

פסוק ד
גר ותושב אנכי -
מארץ נכריה באתי לגור כאן ונתיישבתי עמכם, לכן אין לי מקום קברות אבות הנה.

תנו לי אחוזת קבר -
הניחו לי לקנות קרקע כאן ותתרצו אתם יושבי העיר להניח לקבור בה מתי ממשפחתי, כי אחוזת קבר אין יכול להיות אלא ברצון כל בני העיר וכך מוכיח לפנינו, כשנתן אברהם הכסף לעפרון ויקם לאברהם למקנה, אח"כ קבר אברהם וקם לו לאחוזת קבר מאת כל בני חת.

מלפני -
אוציאנו מלפני לקוברו.

פסוק ו
נשיא אלהים -
ולא גר ותושב ואין אתה צריך לקנות.

ובמבחר קברינו -
במקום שקוברין שרי הארץ והרי לך קבר מזומן.

פסוק ט
מערת המכפלה -
כל הבקעה קרויה מכפלה כמו: ככר הירדן וכן מוכיח לפנינו: שדה עפרון אשר במכפלה.

בכסף מלא -
בכל שויו.

בתוככם -
לעיניכם ותהיו עדים.

לאחזת קבר -
שתתרצו כלכם לקבור בה מתי.

פסוק יא
השדה נתתי לך -
נותן אני אותה עכשיו לך, רויי"ץ בלעז.

והמערה אשר בו -
אינך שואל כי אם המערה אשר בקצה השדה ובמכירה אני נותן לך במתנה כל השדה והמערה.

פסוק יב
וישתחו אברהם -
לעפרון לפני עם הארץ.

פסוק טו
ארץ ארבע מאות -
ארץ שאינו שווה אלא ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה הוא, והיה לך לקחתם ממני בחנם.

ואת מתך קבור -
בחנם אם תרצה.

פסוק טז
וישמע אברהם -
די לחכימא ברמיזא.

עובר לסוחר -
כסף צרוף ומתקבל לכל מיני סחורה, וכן ביהוידע מצינו כסף עובר, טוב בכל מקום.
וכן: אצבעותי מור עובר. טוב בכל מקום.

פסוק יח
לאברהם למקנה -
קם לאחר נתינת הכסף, כדכתיב: ונתן הכסף וקם לו אבל לאחוזת קבר מאת בני חת לא קם והוחזק לאברהם עד שקבר שרה אשתו אז, ויקם לאחוזת קבר מאת בני חת.

הפרק הבא