רשב"ם לבראשית פרק כט

פסוק א
וישא יעקב רגליו -
מתוך שהבטיחו הקב"ה הלך בשמחה ובמרוצה.

בני קדם -
ארם, כדכתיב: ארם מקדם.

פסוק ב

רובצים עליה -
ממתינים עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן.

והאבן גדולה על פי הבאר
שלא יפול שם אדם, או שלא ישאבו ממנה שאר בני אדם.

פסוק י
ויגל את האבן
לבדו. להודיע גבורתו בא הכתוב.

פסוק יג
את כל הדברים האלה -
שאביו ואמו שלחוהו אל אנשי משפחתו.

פסוק יד
אך עצמי ובשרי אתה וגו' -
ויפה כוונת לבא אלי.

פסוק טז
וללבן שתי בנות -
והפסיק תשובת דבריו של יעקב, כי לפי שהיה לו שתי בנות והקטנה מצאה חן בעיניו לפיכך [ביקש] את הקטנה.

פסוק יז
רכות -
נאות וור"ש בלע"ז. וכלה שעיניה נאות אין כל גופה צריך בדיקה. ועיניים שחורות אינן רכות כלבנות.

יפת תואר -
כמו במחוגה יתארהו דפוס החוטם והמצח והפה והלחיים.

יפת מראה -
לבן ואדמדם.

פסוק כא
כי מלאו ימי -
שבע שנים עבדתיך.

פסוק כה
והנה היא לאה -
בדבר שלא נודע תחילה אומר והנה.
וכן: והנה חלום.

פסוק כז
מלא שבוע זאת -
שבעת ימי המשתה של לאה.

ונתנה -
ותנתן לך.

גם את זאת
מיד.

בעבודה אשר תעבוד עמדי
אחרי נשואי רחל.

עוד שבע שנים אחרות -
כדכתיב: ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני וגו' כי עכשיו הושלמו ארבע עשרה שנה בשתי בנותיו.

פסוק ל
ויאהב גם את רחל -
וגם אהבה יותר מלאה כלומר: בא אליה וגם אהבה. רוב גם הפוכים כן בתורה.
וכן: וברכתם גם אותי גם תברכו אותי.
וכן גם אותך הרגתי, הנה לחצתי רגליך ונעשית שפי ופסח גם עדיין הייתי הורג אותך.

פסוק לא
ורחל עקרה -
בשביל שכתוב לפנינו שאמרה ליעקב: הבה לי בנים כתב כן.

פסוק לב
יאהבני -
כמו יאהבני.
וכן הבדל יבדילני (ישעיה נו כמו: יבדיליני (בצירי).

פסוק לד
על כן קרא שמו לוי -
י"ל שיעקב קרא לו שם.

הפרק הבא