רשב"ם לבראשית פרק מד

פסוק ג
הבקר אור -
האיר, כמו: ראו נא כי אורו עיני לשעבר.
וכן: מה טובו אוהליך יעקב.

פסוק ד
יצאו את העיר -
כמו: עברו וסבו את העיר.
וכן: כצאתי את העיר.
כמו: בני יצאוני יצאו ממני.

פסוק ה
והוא נחש ינחש בו -
יש לומר שהיה מראה עצמו לעיניהם כיודע עניינים על ידי קסם ונחש.

ויש מפרשים:

חכם כמותי ינחש על ידי הכוס מי גנבו ממני, לפי שכתוב לפנינו כי נחש ינחש איש אשר כמוני ואין כתוב שם ינחש בו.

פסוק י
כדבריכם כן הוא -
שהרי כולכם שותפים וכן מנהג סוחרים ללקות זה על זה, אבל איני חפץ אלא הוא לבדו יהיה לי עבד.

פסוק טו
איש אשר כמוני -
כי דרך השרים לקסום קסם כמו שמצינו כי עמד מלך בבל על אם הדרך לקסום קסם והנני יודע מי גונב ממוני.

פרשת ויגש

פסוק יח
כי כמוך כפרעה -
הרי אתה כמלך ויראתי מחרון אפך.

פסוק יט
אדני שאל -
אתה גרמת לנו להביאו הנה וחולין הוא לך לעכבו.

פסוק כא
ואשימה עיני עליו -
אפילו פשע גנאי הוא למושל הארץ להכרית דבריו.

פסוק כב
ועזב את אביו ומת -
אביו ימות.

פסוק ל
ונפשו קשורה בנפשו -
אביו. ולכך בראותו כי אין הנער ומת.

פסוק לב
כי עבדך -
לכך אני מדבר יותר מכל אחי. ואהיה עבד תחתיו.

הפרק הבא