רשב"ם לבראשית פרק מו

פסוק א
לאלהי אביו יצחק -
שעשה שם יצחק מזבח בבאר שבע כשנגלה לו הקב"ה, כמה שנאמר בפרשת אלה תולדות יצחק ועשה גם הוא שם זבחים כמו שעשה אביו.

פסוק ד
אעלך גם עלה -
כלומר: ארד עמך וגם עלה אעלך, כמו: וברכתם גם אותי.

גם עלה -
שנקבר עם אבותיו במערת המכפלה.

ישית ידו על עיניך -
על ענייניך וצרכיך ישתדל לעשותם, כדכתיב: ישית ידו על שנינו.

פסוק ה
יעקב ובניו -
יעקב מחשבון שבעים נפש כמו שמוכח לפנינו לפי הפשט.

פסוק טו
כל נפש בניו ובנותיו -
של יעקב ולאה הכל ל"ג עם יעקב.

ורבותינו פירשו:

זו יוכבד שנולדה בין החומות.

פסוק כו
יוצאי יריכו -
הבאים מצרימה.

כל נפש ששים ושש -
כי יעקב שהוא מחשבון של שלשים ושלש של לאה אינו בכלל יוצאי יריכו, כי יוצאי יריכו לא היו כי אם ששים ותשע.
וכן משה אמר: בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה שיעקב ובניו היו שבעים.

פסוק כט
עוד -
הרבה, כדכתיב: כי לא על איש ישים עוד.

פסוק לב
והאנשים רועי צאן -
כל זה אמר יוסף לפרעה.

פסוק לד
כי תועבת מצרים -
נבזים היו בעיניהם כל רועי הצאן, כי מאוס הצאן בעיניהם בין לאכילה בין לזבח, כדכתיב: הן נזבח את תועבת מצרים וגו'.

הפרק הבא