רשב"ם לבמדבר פרק א

פסוק א
במדבר סיני באהל מועד לחדש השני -
כל הדברות שנאמרו בשנה ראשונה קודם שהוקם המשכן, כתיב בהן: בהר סיני, אבל משהוקם המשכן באחד לחדש בשנה שניה לא נאמר בהר סיני, אבל: במדבר סיני באהל מועד.
וכן מוכיח לפנינו, דכתיב: ואלה תולדות אהרן ומשה ביום דבר ה' את משה בהר סיני - קודם שהוקם המשכן, אז היו תולדות אהרן ארבעה: ואלה שמות בני אהרן נדב ואביהוא ואלעזר ואיתמר, אבל לבסוף בשנה שניה שהוקם המשכן לא היו כי אם שנים, לפי שלבסוף כשהוקם המשכן בשנה שניה נאמר: וימת נדב ואביהוא לפני ה' במדבר סיני.
במדבר סיני היו ארבעה ולבסוף שנים, כי בו ביום שהוקם אהל מועד מתו נדב ואביהוא.

שאו את ראש כל עדת -
לפי שמעתה צריכים לבוא לארץ ישראל ובני עשרים ראוים לצאת בצבא המלחמה, שהרי בעשרים בחדש השני הזה נעלה הענן, כדכתיב בפרשת בהעלותך, וכתיב שם: נוסעים אנחנו אל המקום וגו' ולכך צוה הקב"ה בתחלת חודש זה למנותן.

פסוק יט
ויפקדם במדבר סיני -
לפי שבמנין שני שבפנחס כתיב: וידבר משה ואלעזר אותם בערבות מואב. כך נאמר כאן, כי חשבון הראשון היה במדבר סיני.

פסוק מז
והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם -
כמו שמפרש והולך: אך את מטה לוי לא תפקוד וגו' ומפרש הטעם, כי לא ילכו בצבא המלחמה, אלא הפקד את הלוים על משכן העדות וגו'.

הפרק הבא