רשב"ם לבמדבר פרק ד

פסוק ה
אהרן ובניו בנסוע המחנה -
שני דגלים ראשונים שנוסעים תחלה, קודם שיסע המשכן והלוים.

פסוק י
ונתנו על המוט -
טועה היה בזה ר' יוסף קרא.

מדלא כתיב כדתיב: במוט בשנים - והיה רוצה לומר שכל המוט היה תחת הכלים, מדכתיב: על.
השיבותי:
כי המוטות היו מצד הכלים, כדרך כל משא שנותנין המוטות בטבעות שבצדי הכלים, כדכתיב בפרשת המשכן, אבל אצל לשון ונתנו - ראוי לומר על המוט ואצל לשון משא אמר במוט כדכתיב: וישאוהו במוט.
ונשא בם את השלחן, כדכתיב: בכתף ישאו - אין לכם משא אלא בכתף, כלומר: בדבר זה נושאין זה.

פסוק טו
ואחרי כן יבאו בני קהת -
לאחר שתכסו את הארון והכלים.

פסוק כ
כבלע את הקדש -
כשסותרין את ההיכל כבוד ה' נגלה ואם יראו ימותו. כמו שמצינו באנשי בית שמש כי ראו בארון ה'.

כבלע -
כמו בלע ה'.
ודרך אורחותיך בלעו.
בלע כל ארמנותיה.

ומאשריו מבולעים.
וכן כתיב למעלה, שמשעה שהיו מתחילים לפרק את המשכן היו מתרחקים בני קהת, כדכתיב: ובא אהרן ובניו בנסוע המחנה והורידו את פרכת המסך - וכל הפרשה עד: וכלה אהרן ובניו לכסות וגו' - ואחרי כן: יבאו בני קהת.

פרשת נשא

פסוק כב
נשא גם הם -
לפי שכתב למעלה: נשא את ראש בני קהת.

הפרק הבא