רשב"ם לבמדבר פרק ח

פרשת בהעלותך

במדבר פרק ח

פסוק ב
בהעלתך גו'
לפי שמלאכת תדיר היא זו הזכירה כאן. אף על פי שכל מלאכת המשכן נגמרה מלאכת הדלקת המנורה לא נגמרה כי תדירה היא.

אל מול פני המנורה -
היה מטה ראשי הפתילות של כל שבעת הנרות להאיר אל השלחן.

פסוק ז
וְהֶעֱבִירוּ -
ויעברו אבל וְהַעֲבִירוּ בפת"ח הוא לשון ציווי כמו: והעתירו אל ה'.

פסוק יג
והנפת אותם -
אהרן הניפם תחלה ואח"כ משה.

פסוק כא
ויתחטאו -
כדכתיב לעיל: הזה עליהם מי חטאת.

פסוק כד
זאת אשר ללוים -
מצוה חדשה שעדיין לא נאמרה שבפרשת מדבר סיני ובפרשת נשא צוה הקב"ה למנותם מבן ל' עד בן נ' שנה לעבוד ולמשא, לשאת את המשכן.
ועתה בפרשה זו בא לפרש מצות עבודת משמרת משכן, אשר חמש שנים לפני ה-ל' שנה שאינו ראוי למשא, יהא ראוי ומצווה לשמירת משכן וכליו.
ומבן נ' ומעלה שאינן ראוי לעבודת משא, יהא מצווה לעבודת שמירה, כמו שמפרש והולך.

מבן כ"ה שנה ומעלה יבא לצבא צבא בעבודת אהל מועד -
מלאכת שמירה כמו שמפרש לפנינו: ושרת את אחיו לשמור משמרת.

ומבן חמשים ישוב מצבא העבודה
של משא. כדכתיב בפרשיות של מעלה מבן ל' ועד בן נ'.

ולא יעבוד עוד -

בעבודת משא. אלא - ושרת את אחיו - על שניהם הוא מוסב.

בן כ"ה ועד בן ל' ומבן נ' ומעלה ששניהם נפסלו מעבודת משא.
ומה יעשו?
ושרת - זה וזה את - אחיו לשמור משמרת ועבודת משא לא יעבוד.

פסוק כו
ככה תעשה ללוים במשמרותם -
ה' שנים לפני ה-ל' ומן חמשים ומעלה יהיו מצווים במשמרת המשכן.
הפרק הבא