רשב"ם לבמדבר פרק טו

פסוק כ
כתרומת גורן -
שהיא ראשית דגנך. אף זו - מראשית ערסותיכם.
וכן שנינו במסכת ע"ג ובמסכת שבת.

פסוק כב
וכי תשגו -
בעובד עבודת גילולים בשוגג פירשו חכמים.
ופרשת העלם דבר שבויקרא בשאר מצות של כרת.

פסוק כג
את כל אשר צוה ה' אליכם ביד משה -
את הכל יעברו בשוגג. וזהו עבודת גילולים שהעובדה כופר בכל המצות.

מן היום אשר צוה ה' והלאה -
כל המצות כולן נצטוו אחר - אנכי ולא יהיה לך - כי הם ראשונות.

פסוק ל
ביד רמה -
מגדף. זו עבודת גילולים לפי הפשט.

פסוק לד
כי לא פרש -
באיזה מיתה.

פסוק לח
ציצת -
כמו: בציצת ראשי. קבוצת פתילים תלויין כשער הראש.

פסוק לט
והיה לכם לציצית -
הציצית הזה יהיה לכם לראיה שתראו אותו. כמו: מציץ מן החרכים.
וכן מצאתי בספרי.

פתיל תכלת -
פירשו רבותינו:

לפי שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד.

הפרק הבא