רשב"ם לבמדבר פרק יט

פרשת חוקת

במדבר פרק יט

פסוק ב
זאת חקת התורה -
ולפנינו יפרש באיזו תורה הוא מדבר, דכתיב: זאת התורה אדם כי ימות באהל - כלומר: חקת התורה שאמר למשה זאת התורה.

פרה אדומה -
צוה לקחת לעשות תורת טהרתו של אדם כי ימות באהל - להטהר בו, נוגע ונושא ומאהיל.

פסוק ה
לעיניו -
של אלעזר (לאהרן).

פסוק יג
עוד טומאתו בו -
אף על פי שטבל.

פסוק טז
וכל אשר יגע על פני השדה -
כלומר, הבא אל האהל שהמת בו טמא בלא נגיעה, אבל אם המת על פני השדה ולא באהל אינו מטמא אלא במגע.

פסוק כב
והנפש הנגעת -
באותו שנגע במת תטמא עד הערב, כי המת אבי אבות הטומאה.
הפרק הבא