רשב"ם לבמדבר פרק כה

פסוק ג
ויחר אף -
שהתחילה מגפה בעם.

פסוק ד
והוקע אותם -
החוטאים כמו: והוקענום בגבעת שאול, לשון תלייה והריגה.

פסוק ז
ויקרב אל אחיו -
להזנותה. כדכתיב: לא תקרבו לגלות ערוה.

פסוק ח
הקבה -
ענין אהל.

קבתה -
בטנה כמו: והקבה.