רשב"ם לבמדבר פרק לה

פסוק ה
אלפים באמה -
אלף אמה מגרש והשאר שדות וכרמים.

פסוק יא
והקריתם -
וזימנתם.

פסוק יד
את שלש הערים תתנו מעבר לירדן -
אותן הבדיל משה בחייו, כדכתיב: אז יבדיל משה.

פסוק כה
עד מות הכהן הגדול -
לפי פשוטו:

כל ימי השופט הגדול דוגמת: אסיריו לא פתח ביתה.

פסוק לא
לא תקחו כפר
לא יפטר בממון.

פסוק לג
כי אם בדם שופכו
אני אומר שהוא נ'קוד מן הדין מאלפום לפי פרושו, כי אם בדם האיש השופך את הדם.

הפרק הבא