רשב"ם לדברים פרק ו

פסוק ד
ה' אלהינו ה' אחד -
ה' הוא לבדו אלהינו ואין לנו אלוה אחר עמו.
וכן בדברי הימים: ואנחנו ה' אלהינו ולא עזבנוהו - כלומר, עימכם עגלי זהב אבל אנו ה' הוא אלהינו ולא עזבנו אותו כבית ירבעם, שאתם משתחוים להם.

ה' אחד -
לו לבדו נעבוד ולא נצרף לעבוד עמו אל אחד אפילו לקסום קסמים כמו שפירשתי למעלה.

פסוק ה
ובכל נפשך -
לפי פשוטו:

אפילו נוטלין את נפשך, שהרי כבר אמר: בכל לבבך.

פסוק ז
ושננתם -
לשון חדוד, לפרשם היטב כמו: אשר שננו בחרב לשונם.

הפרק הבא