רשב"ם לדברים פרק יד

פסוק א
לא תתגודדו -
כדכתיב: ויתגדדו כמשפטם בחרבות וברמחים.
וכמו: גדו אילנא.

פסוק כג
למען תלמד ליראה -
כשתראה מקום שכינה וכהנים בעבודתם ולוים בדוכנם וישראל במעמדם.

פסוק כז
והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו -
אלא תשמחהו עמך ותיטיב לך ולו.

פסוק כח
מקצה שלש שנים -
שנת מעשר עני.
הפרק הבא