רשב"ם לדברים פרק יז

פסוק ג
אשר לא צויתי -
לעבדם.

פסוק ח
בין דם לדם -
לפי פשוטו:

בין רציחה לרציחה, בין שוגג למזיד.

בין דין לדין -
דיני ממונות.

נגע -
נגע צרעת.

פסוק טו
איש נכרי -
להלחם מלחמותיכם.

אשר לא אחיך הוא -
כי יסיתכם לעבוד עבודת גילולים.

פסוק יח
משנה התורה -
זקיני פירשו בדברי הימים:

שני ספרי התורה.
ותרגומו פתשגן. ואינו מגזרת ושננתם.
הפרק הבא