רשב"ם לדברים פרק יט

פסוק ה
ונשל הברזל -
הוא הגרזן שקרוי ברזל, כדכתיב: אם קהה הברזל, שישליך הגרזן חתיכת בקעת מן העץ שהוא מבקע, כי זה ודאי שוגג הוא.

פסוק ו
פן ירדוף -
ושלשת פן ירדף.

פסוק ח
ואם ירחיב -
לתת לך כל העשרת עממים שנתנו לאברהם בין הבתרים.

פסוק יד
לא תסיג -
כמו: נסוגו אחור. ממשיך את המצר אחור, להרחיב את שדהו מכמות שגבלו אותו ראשונים.

הפרק הבא