רשב"ם לדברים פרק כג

פסוק א
לא יקח איש את אשת אביו -
הוכפל כאן לומר שהנולד ממנה הרי הוא, בלא יבא ממזר.

פסוק ב
פצוע דכה -
מיני סריסים ומפורשים ביבמות.

פסוק יג
ויד תהיה לך -
כתרגומו.

על אזנך -
עם שאר כליך.

פסוק טו
מתהלך -
שגם ארון שבו תורה היה יוצא עמהם למלחמה, כדכתיב: וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו.

פסוק יח

קדשה -
זונה, פנויה מנאפת.

קדש -
בא על פנויות בלא כתובה וקדושין, ולא מיוחדת לו כפילגשים.

פסוק כ
לא תשיך -
לפי הפשט:

במלוה מדבר.

הפרק הבא