רשב"ם לדברים פרק כה

פסוק ו
יקום -
הבן.

על שם [אחיו]
לפי הפשט.

פסוק ט
וחלצה נעלו -
לקנות ממנו ירושת אחיו המת, כמו שמצינו בבועז.
דרך ארץ לפי פשוטו.

פסוק יג
גדולה וקטנה -
שעושה שני חצאי זקוקים (=מידת משקל) א' גדול ואחד קטן לרמות בני אדם, שכששוקל שני חצאי זקוקים ביחד הרי הוא זקוק מצומצם וישר.
ולכן אומר: אבן שלמה - זקוק שלם מצומצם בחתיכה אחת יעשה שלא יוכל לרמות.

פסוק טו
שלמה וצדק -
חתיכה אחת ומכוון וישר.

פסוק יח
אשר קרך בדרך -
לשון מקרה כמו: מן עשה עשך ויכוננך.
וכן מן אקרה כה, קרך.

הפרק הבא