רשב"ם לדברים פרק כט

פסוק ג
עד היום הזה -
אע"פ שראיתם מעשיו הגדולים.

פרשת נצבים

פסוק ט
אתם נצבים היום כלכם -
כדכתיב לעיל: ויקרא משה אל כל ישראל וגו'.

פסוק יח
למען ספות הרוה -
המזיד, שמתוך שובע הוא חוטא.

הצמאה -
לתאבון, שאינו רשע כעושה להכעיס מתוך שובע.

כי בשרירות לבי -
אלא בשרירות.

פסוק יט
כי אז יעשן -
לא יאבה סלוח לו, אלא אז יעשן.

פסוק כד
על אשר עזבו -
ולא יאמרו מבלי יכולת ה' כמו שפרשתי אצל: ואתפלל אל ה' ואומר וגו' בפ' עקב תשמעון.

פסוק כח
הנסתרות לה' אלהינו -
כבר פירשתים אצל הארורים על הנסתרות (כי) הנסתרים היו הברכות והקללות, שאין הדבר ליענש ביד בית דין אלא ביד הקב"ה.

לנו ולבנינו -
לעשות דיני עונשין על פי עדים.