רשב"ם לדברים פרק לא

פסוק ל
השירה -
סידור דברים קרוי שירה.

הזאת -
פרשת האזינו שמעידה עליהם פורעניות לכשיעברו על המצות ויבינו כי בחטאתנו לקו.

הפרק הבא