רשב"ם לדברים פרק לג

פרשת וזאת הברכה

פסוק א
וזאת הברכה -
מוסב למעלה: וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם האזינו השמים וגו'.

וזאת הברכה
אחד התוכחה של האזינו חזר ובירכן לישראל בטרם יעלה אל ההר למות שם כלומר: זאת השירה וזאת הברכה.

פסוק ב
ה' מסיני בא -
התראה לישראל ונתן להם תורתו.

וזרח -
אורה.
משעיר - ופארן.

כיצד?
שאתה מתוך רבבות קדש -
מכל ארבעה צדדין של הר סיני באה האורה והמלאכים דרך שעיר ופארן עד שבא אל סיני ומימינו נתן להם [דת] מתוך אש, שהיה מדבר לישראל, כדכתיב: השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כמונו ויחי.
וכן מצינו בתהלים: רכב אלהים רבותים אלפי שנאן. ה' בם סיני בקדש.
ובחבקוק: אלוה מתמן יבא וקדוש מהר פארן סלה כסה שמים הודו.
ובדבורה כתיב: ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום.

הופיע מהר פארן -
האיר מהר פארן.

פסוק ג
אף חובב עמים -
גם אומות העולם, כגון ערב רב ומן האומות שנתגיירו ובאו לקבל התורה עם ישראל, גם אותם חיבב הקב"ה וקבלם ושכן עליהם, כדכתיב במזמור: יקום אלהים יפוצו אויביו דכתיב ביה: רכב אלהים.