בורר שמונה על ידי בית דין
דחיית ערעור לחיוב אשה בגט