סמכות בעניינים כרוכים
חיוב בגירושין על בסיס ראיות עקיפות
סמכות בינלאומית בתביעת גירושין והכרוך
גירושין וענינים כרוכים בבני זוג שנישאו אזרחית
ביטול גיור
חיוב בכתובה כאשר הגירושין נערכו עקב אלימות הבעל
ירושת בת שנולדה מהפריה מלאכותית
גיור, התרת נישואין ונישואין חדשים בזהות בדויה
חיוב אשה בגט והיתר נישואין לאשה שנייה
חיוב אשה בגט והיתר נישואין לאשה שנייה
דחיית בקשה להיתר נישואין עם נטען
השבה ליהדות וגט לחומרא
חוסר סמכות לאחר בקשה ליישוב סכסוך
סמכות ביה''ד לדון במזונות ילדים שנכרכו
חיוב כתובה
סמכות ביה''''ד לדון במזונות קטינים
סמכות בין-לאומית לדון בגירושין ובהחזקת ילדים
היתר אישה שניה כשפרודים הרבה שנים ואשתו אובחנה במחלה נפשית
חיוב כתובה בתובעת גירושין בטענת רועה זונות
תוקפו של הסכם כשחל שינוי בערך הדירה עקב עיכוב בתשלום
היתר נישואין ללא המתנת ללא המתנת ג'' חודשים אחר גט לחומרא
מעמדו של ולד מביצית של נוכרייה שהושתלה ברחמה של יהודייה
חלוקת רכוש מלפני הנישואין כאשר גרו יחד
תביעת כתובה בנשאת שנית וסברה וקיבלה
חיוב כתובה בבני זוג שעזבו את מקום מגוריהם המשותף ולא הקפידו על טהרת המשפחה
כתובה בבעל שעזב את הבית וטוען שהאישה גרמה לפירוד
קביעת סמכות בתביעת מזונות קטינים כרוכה כאשר רק קטין אחד נכרך
כתובה לאישה חולת אנורקסיה נרבוזה מלפני הנישואין, טענת מורדת
חלוקת רכוש בדירה שנרכשה ושופצה ברובה מכספים של פיצויי נזיקין
סמכות בית הדין לברר התנגדות לצו ירושה של הטוענת להיותה "ידועה בציבור"
דחיית בקשה לדיון חוזר בחיוב כתובה
חיוב הבעל בגט בטענת "מאיס עלי" ובשל "רועה זונות"באומדנא דמוכח
היתר חשש ממזרות והמסתעף מזה לכמה יסודות בתורת יכיר,
דינם של נישואין אזרחיים והמסתעף מזה לכשרות הילדים שנולדו לאישה מאיש אחר
היתר נישואין – קידושי שחוק ונישואין פקטיביים
מפיהם ולא מפי כתבם – בדין יכיר, והמסתעף מזה לענין יולדת למקוטעין ושיפורא גרים
היתר לקהל בחשש ממזרות מהפרייה חוץ גופית
נישואי מינקת שהתעברה מתרומת זרע
אמתלא וחזרה בדין יכיר
דחיית בקשה לנישואי מינקת
דחיית תביעה לביטול הסכם הגירושין בטענת כפייה
בירור יוחסין – בית הדין'' חשש זנות מקרובים
חשש ממזרות לאשה שנתעברה בזמן הפירוד מבעלה
בירור יוחסין - בית הדין חשש ממזרות מגיור רפורמי – והמסתעף מזה לענין קבלת תורה ומצות בגירות
בירור יוחסין – אישי בדין שתוקי שאמו טוענת לכשר נבעלת
בירור יוחסין - חשש שתוקי בשוטה שילדה בזנות
פנויה שאינה יודעת ממי נתעברה בו ידון בכשרות הבן לבוא בקהל
חיוב גט בטענות אלימות בא עליה בנידתה ומאיס עלי
מזונות אשה על פי הסכם גירושין כשחזרו ונישאו על סמך הסכם אחר
סמכות בית הדין לדון בהשבת הוצאות עתיד צפויות גם לאחר בע''''מ
חלוקה בשווה בבית שנרשם בטאבו בשווה אף ששולם ההון העצמי ע''''י האשה
איסור גרושה לכהן, על אף היות אחד מעדיה קידושיה ''משחק בקוביא
''אם שעברה מאילת לצפון עם הקטינה טרם אישור בית הדין לכך
היתר לקהל של ילד מאומץ על פי דברי אמו הביולוגית שנתעברה מנכרי
דין ספק חללה לכהן בזמן הזה
היתר לקהל במי שטוענת שזינתה תחת בעלה אך נתעברה לאחר גירושין
חשש ממזרות מדין ''יכיר'' נגד החזקה
תביעה לביטול הסכם וקנס יומי בגין איחור בתשלום עבור חלקו של הבעל בדירה
דחיית בקשה לסתירת דין של הסכם פשרה כשלא הוצגו עובדות או טענות חדשות
חיוב גט לבעל שנסע לחו''ל ולא חזר
חיוב כתובה בבעל אשר הגירושין יצאו בעטיו ודין אומדנא מחמת התחמקויות הבעל
קביעת מקום הדיון בתביעת גירושין
פשרה בחיוב כתובה באשה שהודתה שלא נשאת בתולה אך המשיכו לחיות יחד
סמכות בית הדין במזונות קטינים שנכרכו אף לאחר ולמרות בע''''מ 7628/17
נימוקים - מעוברת שהתגיירה ולא הודיעה לבית דין הגיור שהיא בהריון