צו מדור ספציפי לבעל
מאסר לכפיית גט אף לאחר 10 שנות מאסר
צו הגבלה מאסר לאשה
חיוב בגירושין לאחר תקופת נישואין של ימים מספר
צווי הגבלה והרחקות דרבינו תם לבעל שחוייב בגט לאחר תקופת נישואין של ימים מספר,
צו מאסר - כפיה - לבעל שחויב בגט לאחר תקופת נישואין של ימים מספר
סמכות בינלאומית, גירושין, כתובה
מאומצת - היתר נישואיה לכהן