תוקף הסכם לגבי אי-כריכת עניינים נלווים בתביעת גירושין