מזונות אשה
השתתפות בהוצאות סדרי הראיה
כתובה מוגזמת
טענת מחלה על כתובתה
חיוב מורשה בהוצאות משפט אישיות לטובת אוצר המדינה -
כתובה
מחלוקת בעניין הקדש
שינוי הסכם גירושין והפחתת מזונות
חלוקת רכוש
הקדשות
חיוב גט
חיוב גירושין וכתובה
טענות בדבר גט והסכם גירושין פיקטיביים
ביטול פס''''ד חיוב מזונות עקב חוסר סמכות
הזכות לכתובה, ראיות וחזרה מהסכמה לבדיקת פוליגרף
נקיטת הליכי ביזיון בית הדין נגד אבי הבעל המעגן
נקיטת הליכי ביזיון בית הדין נגד אבי הבעל המעגן
משמורת ילדים והדרך לקביעתה
כריכת ענייני ילדים בתביעת גירושין של צדדים הגרושים אזרחית ושאחד מהם גר בחו"ל
היתר נישואין לבעל שאשתו חשודה במעשה כיעור ומסרבת להתגרש
פרשנות הסכם גירושין והחלטות בית הדין בעניין מחילת כתובה
גובה מזונות קטינים
פירוק שיתוף בדירת בני זוג שחלקה התקבל במתנה
היעדר שיתוף ספציפי בדירה
חיוב גט וכתובה
ויתור על סמכות בפנייה לערכאה אחרת והאפשרות להפריד הסדרי שהות ממשמורת
דין ודברים בין יורשי עיזבון
עריכת התמחרות חדשה לאור שיהוי גדול בביצוע המכ
גירושין וכתובה
חלוקת דירה ע"פ הרישום שלא ביחס ההשקעות
דחיית ערעור על החלטת בית דין אזורי שלא לפסול את עצמו בשל נזיפה באביו של סרבן גט
בדיקת רקמות לשם קביעת זהות היורש, ערכה בהשוואה לעדים ותוקף ההסכמה שבקניין לביצועה
בירור יהדות של צד שלישי לאור ההנחיות
החזרת מתנות כסף שנתן אבי האישה לרכישת דירה ''נכסי צאן ברזל'' או ''נכסי מלוג''
חיוב הבעל בגט
עוולה בהסכם לא תאושר בבית הדין, הסכמת אפוטרופוס הפוגעת בקטין בטלה
קיום דיון בתביעה לביטול הסכם מחמת מודעה ואונס
דחיית בקשה לביטול הסכם בגין סעיף התחייבות לערוך צוואה
שינוי מקום מגורי האם המשמורנית עם הילדים בניגוד לרצון האב
מניעת סתירה בהסדרי השהות לאורח חיי קטין טובתו ולא פגיעה בחירות ההורה
דחיית ערעור על החלטת ביה"ד שבסידור גט במועד ראשון יוותרו מזונות זמניים ביד האישה ללא דיון
השבת כספים לקופת כינוס אכיפה ישירה כהוצל''''פ ועקיפה ע''''פ פקודת הביזיון
גיור כאשר המבקשת עשתה מקודם מעשים לא ראויים לכלל ישראל
חלוקת רכוש לא חוקי
כפיית גט הראויה לפי דין תורה והפעלתה במגבלות החוק -
השבת מזונות מהוונים ששולמו מראש משבוטל חיובם לאחר מכן
אימתי ייפטר הנוהג בתום לב מהוצאות משפט
חובת הבעל במזונות אשתו "לפי כבודו''" כשהצדדים חיים בנפרד
נישואי שוטה ופתי, וחיוב מזונות מכוח בית דין אביהם של חרשים ושוטים
סמכות בענייני משמורת – יפה כוח הסכם להעניקה ללא תביעה לביה''''ד בלבד
"כתובת חֵרש" בזמננו; מעמד רב העיר כ''בית דין של העיר'' לעניין חופה וקידושין
חובת וידוא הבנתו והיסוד הנפשי; בטלות בשל מצב נפשי, – אימתי?
מניין ימי תקופה שבחוק וקביעת סמכות; אחריות ביה"ד לקביעותיו המשפטיות ולהנמקתן
חיוב גט ב''רועה זונות'' – טעמיו וההכרעה למעשה
בין ערעור לדין ''בי דינא בתר בי דינא לא דייקי''; מזונות 'מורדת' בעת הפירוד;
טובת הילדים – מזונות ותנאי מחיה ראויים אל מול משמורת משותפת
הסתייעות בבדיקת פוליגרף להכרעה – אימתי? כתובה מופרזת – מהי?
חיוב מדור "למפרע" כשגרו בבית הסבתא
חלוקת דירה שהורי הבעל רשמו על שמו
כריכה בתביעת גירושין שלפי סעיף 4א לחוק שיפוט בתי דין רבניים, תשי"ג – 1953;
פגיעה בפרטיות צדדים וצד ג'' לשם בירור האמת והכרעת הדין – איסור, רשות או חובה – כללים, סייגים ויישום
כתובה שלא ברור אם נכללה בפסק דין קודם שבוצע מכבר;
המחייבת מצוות ''והגדת לבנך'' את שהיית הילדים בליל הסדר עם אביהם דווקא?
התחייבות למחילת כתובה – המחייבת היא? באלו תנאים ומכוח מה?
חיוב כתובה במרידה הדדית שבאשמת הבעל,
עדיפות לימודי קטין במוסד שליבו חפץ, אף שרמתו הדתית פחותה, על ישיבתו בטל בשל התנגדות האב לכך
החזר מזונות שהוונו ושולמו מראש בעת חלוקת הרכוש נוכח שינויי משמורת
חיוב בעל בגירושין אף ששנים רבות עיגנה האישה אותו, ביקורת על ב''''כ האישה המנציחות את עיגון האשה
דחיית בקשה למניעת פרסום פסק המכיל ביקורת וגילוי האמת על התנהלות באת כוח המערערת והארגון שבראשו עמדה
חיוב גירושין ודחיית טענת שלו''''ב בפירוד ממושך וכאשר יש ''רגליים'' לטענת בגידה
המעכב גט בשל תביעות ממוניות וסייעניו הנוקטים דרכים פסולות של הטלת אימה
גביית כתובה באמצעות ההוצאה לפועל בתוספת ריבית פיגורים
חוב משכנתה וביטוחה, חובת האב במדור ילדיו ודין ריבית שבהסכם
מי שאומצה ונישאה בגרוזיה כיהודייה למרות ''רוב נוכרים''
התייצבות אישית בבית הדין – מתי היא חובה ומה השלכות הפרתה, סמכות בענייני ילדים
חיוב רטרואקטיבי במזונות ילדים – מה בין אם שזנה את ילדיה לפורע חוב חברו?
הסמכות לדון בעניין משמורתה של הקטינה (בת הצדדים) מכוח הסכמה ושלא בכריכה לתביעת גירושין
הפחתת מזונות והטלת קנסות בשל ''ניכור הורי'' – אימתי?
מבחני חזקת והלכת השיתוף בנכס ירושה – עקרונות ויישום
חיוב כתובה למרות טענות המערער כי המשיבה אשמה בגירושין – ''מורדת'' ו''מקללת''; כתובה מוגזמת – מהי?
חיוב חלקי בכתובה כפיצוי וכפשרה בגירושין שלרצון האישה אך גם באשמת הבעל
הסכם שהסתום בו רב על המפורש ויש לחשוש כי ביה"ד לא וידא דיו את הבנת הצדדים אותו
אי־היכולת להגיש תביעה ולקנות סמכות בעת עיכוב ההליכים לפי החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה
עיכוב ביצוע פסק בית הדין הרבני הגדול בעניין ''הוועד הכללי'' ו''בית הרב''
דחיית בקשות לפסילת ההרכב או חלק מדייניו
ביצוע פסק הדין לגירושין, שחרור כספים מהחשבון הרשום על שם האישה תוך הבטחת זכויות שני הצדדים
מעמדו של הרשום יהודי על יסוד מסמכים מזויפים; סמכות וסדרי הדין בבירורי יהדות
טענת המערער כי אינו נושא עוד באחריות לעיגון כלתו בידי בנו – דרכי בחינתה והמסקנות
הגדרת הסכם ''הסכם ממון בין בני זוג'' – תבחינים ויישומם
סמכות בית הדין להורות על עיכוב או ביטול חיוב במזונות שמכוח הסכם שאותו אישר
פרשנות שטר לפי לשונו ולפי אומדנות; לשון רבים האם לשון יחיד בכללה
אישה שנאסרה ''לבעל ולבועל'' ומבקשת להתירה משום שאחד מעדי קידושיה היה פסול בעבירה
גדרי חיוב האב במזונות ילדיו
חוזה ''כפול'' ושטר מכר שנעשו במרמה ''שחזור'' כוונת הצדדים בעת המכר ותיקון רישום הבעלות
דרכי ההכרעה ב''דין מרומה'' ויישומן בהסכם שלו בכל צד מחזיק בנוסח אחד שלו וטוען לזיוף האחר בידי רעהו
מעבר אם מעיר מגורי האב כשבנם עימה; עלות הנסיעות להסדרי השהות
ערובה להוצאות כתנאי לדיון בבקשה לסתירת הדין; מעמדו הראייתי של הפרוטוקול -
נכס שנרכש בכספים שאינם בני איזון ע''''פ הסכם ממון אך נרשם ע''''ש שני הצדדים
חלוקת נכס שחלקו מומן בידי הורי האיש שנטען כי סייעו גם בפירעון המשכנתה
חיוב כתובה נוכח סירוב האיש לוויתור על סודיות שיאפשר את בירור האמת בנוגע לסיבת עזיבת האישה את הבית
גדרי ''מורדת''; היחס בין דינה לדיני ''אשה רעה'' ו''יצאו הגירושין ממנה''
קביעת זרם חינוכי שבו ילמדו ילדים שהוריהם חלוקים בדעותיהם
נכס שחלקו מומן ממתנות אבי האישה שנטען כי יש לראותן כ''מקח טעות'' נוכח יחס האיש לאשתו
השבחת והגדלת נכס משותף מכספי האיש המגדילה את חלקו או מזכה אותו בהחזר הוצאותיו וטרחת
הסכם עמום שלפיו יהיו זכויות הצדדים ברכוש ''לפי דין תורה'' שאושר
מוחזק בכהונה המבקש לישא גיורת על יסוד דברי אימו כי נבעלה לגוי ונתחללה מן הכהונה
חיוב בן זוג המתגורר לבדו בנכס המשותף לאחר הגירושין בדמי שימוש אימתי
יסודות חיובי מזונות וגדריהם מעמדן של התחייבויות למזונות שבהסכם והעילות לביטולן
סתירת הדין משנתגלתה בו טעות מקור הדין עקרונות ויישום
תנאי חיוב אישי של בא כוח בהוצאות משפט (עונשיות) התנהלות חריגה הפוגעת בהליך התראה ומתן זכות הטיעו
היתר לקהל למרות דברי האם בעלה והנטען גדרי ''יכיר'' ''רוב בעילות'' ספק ספקא ספק ממזר ותלייה בגוי
חיוב כתובה שהאישה מוחזקת בכספים שכנגדה למרות ספקות שמא רצתה בגירושין
דחיית בקשה חסרת יסוד לעיכוב ביצוע פסק דין שמטרתה היא סיכול הדיון בבית הדין האזורי
מזונות ילדים לפי דין תורה ותקנות הרבנות הראשית לעומת ה''מחקרים''
תוקפו של גיור שנערך תוך שהמתגייר מטעה את בית הדין בנוגע לזהותו
הסכם בדבר רישום הערת אזהרה הנוגעת להעברת זכויות "לאחר מאה ועשרים" – הנוגד הוא את חוק הירושה?
מבחני ''טובת הילד'' שהוריו חלוקים בשאלה לאיזה גן יישלח
סמכות מכוח כריכת עניין רכושי מסוים בהסכמה במנותק משאר ענייני הרכוש
אי ביטולו של הסכם שאושר ושקיומו החל למרות טענות להיותו מקפח...
סמכות בית הדין בעניין מזונות הילדים לאחר הלכת שרגאי – בחינת ההלכות המשפטיות הוותיקות והחדשות ומעמדן
כסף שאינו בר איזון שהוטמע בחשבון משותף וזכויות פנסיוניות שנטען כי נכללות ב''מעשי ידי האישה''
גירושין וכתובה
''דיני ממונות מחזירין'' מול ''בי דינא בתר בי דינא לא דייקי'', מה נכלל בחזקה שאין בית דין טועה
רישום נכס והשקעה בו כמוכיחים וכיוצרים בעלות נוכח הסברים חלופיים למגמתם
תביעת שלום בית של מי ש''רגליים לדבר'' כי בגדה בבעלה והטוענת כי ''מחל'' לה וכי גם הוא בגד בה
פסיקת וגביית כתובה טרם סיום הליכי הרכוש ודחיית טענותיו של בעל בוגד
חיוב כתובה למרות הסכם המחייב את מחילתה; הסמכות לפסוק בעניין הרכוש למרות הסכם ממון שאושר בבית המשפט
אחריות הבעל לחובות אשתו על פי דין תורה ועל פי חוק יחסי ממון,
חובת בית הדין לנמק את פסקו; עקרונות בחיוב מזונות ילדים
דחיית תביעת גירושין של בעל שנטש את אשת נעוריו כשזו מבקשת בכנות שלום בית, אף שהסיכוי לכך קלוש,
חובת המזונות וחלוקתה בין ההורים בכלל ובמשמורת משותפת
ההבדל בין חובת האב במזונות לזו של האם; מידת השפעתם של זמני שהות שווים ..
חיוב חלקי בכתובה שנקבע כי אין לחייב במלואה בשל היותה מופרזת ובטלה או קציבת פיצוי גירושין חלף הכתובה
חובת המזונות כנגזרת של צורכי הילדים ויכולות האב; משמעותה של יכולת השתכרות – הגדרות, עקרונות ויישום
תוקף הכתובה לאחר התחייבות למחול עליה אך ללא מחילה בפועל; דרך הדיון בבקשה לסתירת דין
הגדרת ''צורכי הילדים'' וחיוב האב במזונותיהם על פיה – מקורות, עקרונות ויישום;
טענת ''מום'' ו''מקח טעות'' בשל הזדקקות האישה לתרופה פסיכיאטרית;
חיוב מאומד, מטעם ''דין כעין פשרה'' וכחלופה לחיובי שבועה
חיוב גט בגין מאיסות אישה בבעל פירוד ממושך ומשניכר כי פני הצדדים לגירושין
מניעת העברת דיון למותב אחר כשכל עילתה היא טענות פסלות לפי מהותן אם את הללו יש לדחות;
הסכם מתנה בין בני זוג כמבסס קניין ומוכיח כוונת שיתוף אף ללא רישום
פשרה בשאלת הצמדת כתובה הנקובה בלירות
לעז על הגט כעילה לעיכוב נישואי הבעל ולביטול התחייבויות וויתורי האישה שהיו בהסכם הגירושין
חבות האב במזונות ילדיו גם במשמורת משותפת וכשהכנסת האם גדולה מהכנסתו
סגירת תיק צוואה שלכאורה אינה כדין תורה נוכח התנגדות היורש לפי דין תורה לקניין שיכשירנה...
איזו ''מרגלת קטטה'' היא ''כמורדת'' או ''יצאו הגירושין ממנה'' ואיזו אינה אלא
חזקת יהדותם של יוצאי אילינקה וויסוקי
מעמדם של ילדי ''פונדקאות'' או ''תרומת ביצית'' שלהם אם גנטית יהודייה ואם יולדת שאינה יהודייה או להפך
היתר לקהל של מי שאימה נישאה באלמנותה לאחי בעלה, אך הרתה אותה קודם לכן
הזכאות לכתובה שלא נמחלה למרות התחייבות למחול עליה;
זכות הורה גרוש להעתיק את מגוריו ואף להגר לארץ אחרת; השיקולים לקביעת המשמורת
כויות בני זוג איש בנכסי חברו על פי ההלכה ועל פי החוק שעבוד וזכות לאיזון ולא עלות;
השיקולים והתנאים במתן היתר לאם משמורנית לעבור עם הבת המשותפת למגורים מרוחקים ממקום מגורי האב
טענת ''מאיס עלי'' שיסודה בהתנהגות הבעל ואינה בזיקה לחיי האישות
איזון משאבים שוויוני למרות טענת האישה כי האיש כ''אברך'' לא תרם לכלכלת הבית וכי הסכמתה לכך
תביעה להפחתה רטרואקטיבית של מזונות שנקבעו בהסכם בשל שינוי נסיבות שבגינו היו לעודפים על הצורך
מעבר אם משמורנית, עם הילדים, לעיר מרוחקת שהייתה מרכז חייהם בעבר והשתתפותה בעלויות
חובת הבעל במזונות אישה שאינה חייבת בגירושין והמתנה את הסכמתה להם בקבלת חלקה ברכוש תחילה
חיוב מופחת בכתובה בשל מעשי ''עוברת על דת'' שייתכן שדינם אף כ''כיעור'' ו''רגליים לדבר'' לחשד בבגידה
חיוב ''רועה זונות'' והפוגע באשתו פיזית וכלכלית בכתובה גם בהעדר התראה; ג