מינוי כונס נכסים להעברת זכויות לפי פסק דין
כתובה וחלוקת רכוש
ביטול סעיפי הסכם גירושין בגלל אי עמידה בזמנים
חיוב כתובה כשהגירושין היו בגלל מקום המגורים
פסילת עורכי דין בגלל הפרעה בוטה בקיום הליך תקין
חיוב במזונות אישה ודחיית טענת מורדת
איזון אופציות לפי מועד הקרע או מועד ההנפקה ונדון דירת עמידר
חיוב בגט לאחר מעשה כיעור
נימוקים לפסק הדין מיום ח אלול תשע"ט (08.09.2019)
חיוב האישה בדמי שימוש כאשר גרים עימה גם הילדים
חיוב מזונות במקרה של ילדים מתרומת ביצית של נוכרית
חיוב גט בגלל בגידות הבעל
תביעת האיש להחזר כסף שניתן לצורך מדור הילדים לאחר שהילדים עברו אליו
דחיית בקשת יורשים לשינוי הצוואה