פיצוי דייר מוגן בדירת הקדש שנאלץ להתפנות מן הדירה
דחיית בקשה להחלפת נאמני הקדש
נישואי זוג בניגוד ל"עיכוב נישואין" חובת בירור טענות ו"אפרושי מאיסורא"