תוקף הסכם גירושין וחיוב בהוצאות עקב התנהלות לא ראויה בדיון
תביעה לכתובה ופיצויים
שתי צוואות שיצאו לאחר פטירת המנוח
בקשה לצו קיום צוואה והתנגדות למתן הצו
חיוב כתובה
חיוב הבעל בגט בגין מרידה ומאיסות
הסדרי ראייה בין אב לבנו הקטין
דחיית תביעת גירושין
כפיית גירושין במורד מחיובי אישות אופן הכפייה בבעל שברח לחו"ל
חלוקת רכוש
השלמת צו ירושה
דחיית תביעת גירושין שהתבססה על טענות כוזבות
סמכות בית הדין בתביעת צד ג'' או בהיעדר ''תובע''; אחריות בית הדין והאחריות ''כלפי שמיא'' כשקצרה ידו
כתובה וחלוקת רכוש; בטלות התחייבויות רכושיות שניתנו על ידי בעל מחשש לפרסום בגידתו באישה
מעמדו של אדם שאביו החזיק עצמו ככֹהן ואמו גרושה
דחיית תביעת גירושין
דחיית תביעת גירושין
כתובה ב''מאיס עלי'' וב''מורדים זה על זה''
תובה ב''מאיס עלי'' וב''מורדים זה על זה''
תוקפו של הסכם ממון בין ''ידועים בציבור'' שלא אושר בערכאה שיפוטית
ביטול סעיפי הסכם גירושין בגלל אי עמידה בזמנים
חיוב כתובה כשהגירושין היו בגלל מקום המגורים
העמדת כתובה הנקובה ב''מאתיים זקוקין'' על כפל הסכום המינימלי לפרנסת אדם יחיד לשנה
פסילת עורכי דין בגלל הפרעה בוטה בקיום הליך תקין
חיוב במזונות אישה ודחיית טענת מורדת
אי כפיפות של בית הדין לצווי בית משפט
איזון אופציות לפי מועד הקרע או מועד ההנפקה ונדון דירת עמידר
חיוב בגט לאחר מעשה כיעור
נימוקים לפסק הדין מיום ח אלול תשע"ט (08.09.2019)
חיוב האישה בדמי שימוש כאשר גרים עימה גם הילדים
חיוב מזונות במקרה של ילדים מתרומת ביצית של נוכרית
פטור האישה מהחזרת תכשיטים הוצאות שהוציא האיש על דירתה והלוואה שלקחה מהבעל לצורך שיפוץ דירתה
חיוב גט בגלל בגידות הבעל
תביעת האיש להחזר כסף שניתן לצורך מדור הילדים לאחר שהילדים עברו אליו
דחיית בקשת יורשים לשינוי הצוואה
סמכות ביה''''ד הרבני לדון במזונות ילדים לאחר פסיקת ביהמ''''ש העליון בבע''''מ
תביעת האיש לחייב את אשתו לשעבר להשתתף עימו בחובות
תוקף הסכם גירושין שלא הובא לאישור
פסיקת ריבית והצמדה על חוב של דמי איזון
דמי שימוש ומועד איזון קצבת נכות
השבת המשמורת לאם לאחר טיפול פסיכולוגי
קידום הליכי התרת עגונה כשברקע הייתה תביעת נזיקי
דין מרומה בחלוקת רכוש
חלוקת דירה לפי הרישום