בירור יהדות - עולי ארגנטינה
ביאור דינו של רבנו ירוחם - עיגון כעילה לחיוב גט
בירור יהדות - עולי גרוזיה
סמכות ענינית בתביעה למזונות ומדור אלמנה
פסיקת כתובה על רקע טענת בגידה והימנעות מבדיקת פוליגרף
כתובה ופיצויי גירושין
דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין
סמכות בית הדין בתיק יהדות ביחס לקרובי משפחה של המבקש
פסיקת הוצאות משפט בתביעה ממוחזרת ושלא בפני הפורום הראוי
דחיית תביעה לביטול הסכם בטענת אי שפיות בשל נטילת כדורים רבים
דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין בשל נישואין מחדש בין הצדדים
תוקפה של התחייבות להעברת דירת ירושה במתנה לצד השנ
שימוש בלעדי בנכס משותף – מתי מחייב בתשלום דמי שימוש ומה גדרי החיוב
חשד לבגידה ומניעת הצגת ראיות בעניינו כטעמים לפטור מן הכתובה
כתובה - בגידת בעל בשל העדר יחסי אישות
איזון וחלוקת כספים שהופקדו לחשבון משותף
החזקת ילדים -קריאה לגורמי המקצוע שלא לאפשר להורה להרבות בהליכים נגד ההורה השני בענין הילדים
חלוקת רכוש - דחיית תביעה להוון נכסים בשל חוב עתידי למדור
כתובה - דחיית התביעה וקריאה לניהול הליך ביושר ואי הגשת תלונות סרק במשטרה
החזקת ילדים – צו מניעה האוסר על אם להרחיק את הילד מהאב (טובת הילד)
חלוקת רכוש – חלוקה לא שווה בזכויות הפנסיוניות של האשה בגין העובדה שהיא זו שפרנסה את המשפחה
חלוקת רכוש - דחיית תביעה לגביית דמי פיגורים בגין איחור בתשלום
חיוב גט בבעל שלא מוכן להחליט עכשיו האם הוא מסכים לגרש את אשתו
הפסד כתובה לאור תוצאות בדיקת פוליגרף; אי־קבלת ראיות ''חדשות'' – אימתי?
לאור הוראת בית הדין, משרד החינוך משהה מורה סרבנית גט מעבודתה