איסור נישואין לבעל או לנטען
סכום המזונות והמדור הנצרכים לילד