דחיית בקשה להיתר נישואין עם נטען
השבה ליהדות וגט לחומרא
חוסר סמכות לאחר בקשה ליישוב סכסוך
סמכות ביה''ד לדון במזונות ילדים שנכרכו
חיוב כתובה
סמכות ביה''''ד לדון במזונות קטינים
סמכות בין-לאומית לדון בגירושין ובהחזקת ילדים
תוקפו של הסכם כשחל שינוי בערך הדירה עקב עיכוב בתשלום
חיוב כתובה בבני זוג שעזבו את מקום מגוריהם המשותף ולא הקפידו על טהרת המשפחה
קביעת סמכות בתביעת מזונות קטינים כרוכה כאשר רק קטין אחד נכרך
סמכות בית הדין לברר התנגדות לצו ירושה של הטוענת להיותה "ידועה בציבור"
חיוב הבעל בגט בטענת "מאיס עלי" ובשל "רועה זונות"באומדנא דמוכח
היתר נישואין – קידושי שחוק ונישואין פקטיביים
נישואי מינקת שהתעברה מתרומת זרע
דחיית בקשה לנישואי מינקת
דחיית תביעה לביטול הסכם הגירושין בטענת כפייה
חיוב גט בטענות אלימות בא עליה בנידתה ומאיס עלי
מזונות אשה על פי הסכם גירושין כשחזרו ונישאו על סמך הסכם אחר
סמכות בית הדין לדון בהשבת הוצאות עתיד צפויות גם לאחר בע''''מ
חלוקה בשווה בבית שנרשם בטאבו בשווה אף ששולם ההון העצמי ע''''י האשה
איסור גרושה לכהן, על אף היות אחד מעדיה קידושיה ''משחק בקוביא
''אם שעברה מאילת לצפון עם הקטינה טרם אישור בית הדין לכך
תביעה לביטול הסכם וקנס יומי בגין איחור בתשלום עבור חלקו של הבעל בדירה
דחיית בקשה לסתירת דין של הסכם פשרה כשלא הוצגו עובדות או טענות חדשות
חיוב גט לבעל שנסע לחו''ל ולא חזר
חיוב כתובה בבעל אשר הגירושין יצאו בעטיו ודין אומדנא מחמת התחמקויות הבעל
קביעת מקום הדיון בתביעת גירושין
פשרה בחיוב כתובה באשה שהודתה שלא נשאת בתולה אך המשיכו לחיות יחד
סמכות בית הדין במזונות קטינים שנכרכו אף לאחר ולמרות בע''''מ 7628/17
נימוקים - מעוברת שהתגיירה ולא הודיעה לבית דין הגיור שהיא בהריון