דחיית בקשת עד לקבלת דמי בטלה
חיוב גט - בירור שיטות רבינו ירוחם ומהרשד''''ם -
חלוקת רכוש במורדת
סיווג חוב ממוני כחוב מזונות
חטיפת קטינה מישראל ואימוצה שלא כדין
דחיית תביעה כשמטרתה גביה שלא כדין
אי־עמידה במועדי תשלום כעילה לביטול הסכם
קיום ופרשנות הסכם חלוקת עזבון; תוקף הודאות באי כח ואפוטרופוס
היתר נישואין מינקת גרושה
גדרי הלכת שיתוף ספציפי בדירת מגורים
פשרה בתביעת כתובה בגירושין מחמת מריבות הדדיות
דחיית תביעה לחייב איש לדווח לרשויות המס על הכנסתו מגימלה כהכנסה ראשונה והכנסתו מעבודה כהכנסה שנייה
דחיית בקשה לביטול הסכם בטענת אי מילוי תנאי סיוע להוצאת אזרחות זרה